I pomoc

Nawigacja

PSO WYMAGANIA PROGRAMOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE-WOS PSO-HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Sykosz Sylwia

PSO

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  HISTORII  ORAZ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

1) Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.

2) Ocenie podlegają:

odpowiedź ustna

prace domowe

sprawdziany

kartkówki

udziały w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

projekty

praca w grupie (aktywność na lekcji podlega ocenie)

ćwiczenia wykonywane samodzielnie na lekcji

powtórki przedmaturalne w przypadku uczniów klas trzecich wybierających historię jako przedmiot maturalny

3) Ściąganie na pracach pisemnych oznacza ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie

4) Kradzież praw autorskich (kopiowanie cudzych prac) oznacza ocenę niedostateczną

5) Terminy sprawdzianów.

sprawdziany ogłaszane są z dwu lub tygodniowym wyprzedzeniem i oddawane po dwóch tygodniach( adnotacja pisemna w dzienniku elektronicznym)

kartkówki (obejmują materiał od 1 do 3 lekcji) są niezapowiedziane i oddawane po tygodniu.

6) Nieobecność na sprawdzianie.

nieobecność usprawiedliwiona daje możliwość poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem

nieobecność na sprawdzianie jest oznaczone cyfrą " 0" w dzienniku elektronicznym i pełni jedynie funkcję informacyjną, nie żadnego wpływu w procesie klasyfikacji.

7) Nieprzygotowanie  lub brak zadania można zgłosić dwa razy w semestrze bez podania przyczyny w zależności od liczby zajęć w tygodniu ( historia poziom rozszerzony oraz wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony). Niewykorzystane nieprzygotowania lub zadań w pierwszym semestrze przez ucznia, przechodzi automatycznie na drugi semestr nauki. Wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy- jedno nieprzygotowanie lub brak zadania w semestrze.Nieprzygotowanie lub brak zadania są odnotowywane w dzienniku elektronicznym. Uczynić to należy najpóźniej w czasie sprawdzania obecności (należy sporządzić listę nieprzygotowanych).

8) Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu

9) Uczeń ma obowiązek posiadania podręcznika. ( jeden na ławce).

10) Uczeń otrzymuje ocenę semestralną oraz końcoworoczną według średniej arytmetycznej ( zapis w dzienniku elektronicznym)

11) Uczeń może poprawić ocenę proponowaną, oddając zadania dodatkowe z listy przedstawionej przez nauczyciela w I i II semestrze nauki na zajęciach przedmiotowych.

12) Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela w przypadku powstania dużych zaległości spowodowanych dłuższą chorobą lub przypadkami losowymi. W takiej sytuacji ustala się indywidualny plan nadrabiania zaległości. Po konsultacji z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym.

13) Kryteria oceniania  sprawdzianów :  przyjmuje się następującą skalę:

a) sprawdziany z całego działu

                                        Celujący                                                         powyżej   98%

                                          bardzo dobry                                                  98 - 86%

                                         dobry                                                                85 – 71%

                                         dostateczny                                                     51 - 70%

                                         dopuszczający                                                  40 - 50%

                                         niedostateczny                                poniżej       40%

 

b) kartkówki :                           celujący -pytanie dodatkowe 

                                                   bardzo dobry  100-91%

                                                  dobry                 90-76%

                                                 dostateczny      75-61%

                                                 dopuszczający   60-40%

                                                 niedostateczny  poniżej 40 %

14) W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża

się wymagania w następujący sposób:

>  w związku z trudnościami w opanowaniu faktografii dopuszcza się błędy w zapisie dat, które polegają na przestawieniu kolejności  cyfr

> dopuszcza się stosowanie cyfr arabskich w określaniu stuleci

>  dopuszcza się stosowanie map barwnych zamiast map konturowych w trakcie ćwiczenia umiejętności pracy z mapą

>   niektóre formy sprawdzianów pisemnych mogą być zastąpione wypowiedzią ustną

>    uczeń jest zwolniony z głośnego czytania w klasie

  15)  Sposoby informowania uczniów:

- na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,

- wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie internetowej szkoły,

- oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria,

- sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

16)  Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):

- wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,

- o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań,

- rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka,

- informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie z procedurą WSO.

 Wymagania edukacyjne

Ocenie podlega

-znajomość i rozumienie treści programowych

-opisywanie zjawisk i procesów historycznych zachodzących na przestrzeni dziejów

- opisywanie i rozumienienie zjawisk socjologicznych, politologicznych oraz prawnych

-znajomość postaci i wydarzeń historycznych

-umiejętność czytania i interpretacji tekstów źródłowych

-korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy

-umiejętność pracy z mapą historyczną

Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym mu dalsze kształcenie w przedmiocie. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań, nie wykazuje chęci do współpracy z nauczycielem ani z kolegami. Nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowany przedmiotem.

Ocena dopuszczająca: (wymagania konieczne)

Uczeń powinien znać:

Elementarne fakty, pojęcia i zjawiska oraz postacie i daty pozwalające na zrozumienie podstawowych wydarzeń historycznych. Podstawowa terminologia z zakresu socjologii, politologii oraz prawa.

Uczeń powinien umieć:

-opisać wydarzenia lokując je w czasie i przestrzeni

-szeregować fakty według ważności

-analizować proste fakty i zjawiska historyczne

-odszukiwać informację historyczną w źródłach

- odszukiwać informację z zakresu socjologii, politologii, ekonomii oraz prawa ( elementarne)

-przedstawiać prostą rekonstrukcję wydarzeń historycznych w formie pisemnej

Ocena dostateczna: (wymagania podstawowe)

Uczeń powinien znać:

Fakty, pojęcia proste i złożone, postacie, daty i zjawiska pozwalające na zrozumienie najważniejszych związków przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych.

Uczeń powinien umieć:

-opisać wydarzenia ukazując związki między faktami

-ocenić podstawowe fakty i zjawiska historyczne ( społeczno-polityczne)

-prezentować własne stanowisko w stosunku do omawianych na lekcji problemów stosując argumenty rzeczowe

-dostrzegać i samodzielnie formułować problemy historyczne, społeczne, prawne i polityczne

-odszukiwać i gromadzić informacje  w różnych źródłach, interpretować źródła w zakresie umożliwiającym zrozumienie zawartych w nim informacji

 

 

Ocena dobra: (wymagania dopełniające)

Uczeń powinien znać:

Fakty, wydarzenia, pojęcia, postacie, zjawiska i daty pozwalające na zrozumienie większości

relacji i związków dotyczących rzeczywistości historycznej oraz politycznej

Uczeń powinien umieć:

-wskazać przyczyny, następstwa i skutki opisywanych wydarzeń i zależności między nimi

-oceniać samodzielnie fakty i zjawiska historyczne,społeczne, polityczne oraz prawne

-analizować fakty i zjawiska historyczne

-prezentować własne stanowisko z uwzględnieniem różnych interpretacji zjawisk historycznych

-porównywać fakty i zjawiska historyczne z różnych epok

-formułować i rozwiązywać problemy historyczne, społeczne, polityczne pod kierunkiem nauczyciela

-gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w różnych źródłach historycznych

-przeprowadzać analizę porównawczą źródeł historycznych

-przedstawić w formie pisemnej przebieg procesu historycznego

 

Ocena bardzo dobra: (wymagania rozszerzające)

Uczeń powinien znać:

Fakty, wydarzenia , zjawiska, postacie, pojęcia i daty pozwalające na zrozumienie wszystkich  relacji, zjawisk i procesów omawianych na lekcji.

Uczeń powinien umieć:

-opisać różne aspekty procesu historycznego w całej jego złożoności

-oceniać samodzielnie fakty, postacie i zjawiska historyczne, społeczne, polityczne oraz prawne

-prezentować własne stanowisko w oparciu o krytyczną analizę zjawisk historycznych

-porównywać fakty i zjawiska z uwzględnieniem zmian w różnych epokach historycznych

-samodzielnie stawiać i rozwiązywać problemy historyczne

-krytycznie analizować źródła historyczne

-wykorzystywać wiedzę historyczną w nowych sytuacjach poznawczych

 

Ocena celująca:

Uzyskuje maksymalna liczbę punktów na sprawdzianach z całego działu. Na kartkówkach oraz sprawdzianach udziela poprawnych odpowiedzi z dodatkowych pytań.

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu różnych problemów historycznych, np. bierze udział w debatach lub projektach edukacyjnych. Może osiągać sukcesy w konkursach przedmiotowych lub w olimpiadzie historycznej.

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć