I pomoc

Nawigacja

 • Egzaminy poprawkowe

  27 sierpnia 2020r.

   

  JĘZYK ANGIELSKI- godz. 10.00- sala 203

  Skład komisji:

  mgr Edyta Porządnicka-Lamch - przew.

  mgr Adriana Płuciennik-Mentel

  mgr Małgorzata Korzeniowska

   

   

  28 sierpnia 2020r.

   

  JĘZYK NIEMIECKI- godz. 10.00- sala 203

  Skład komisji:
  mgr Edyta Porządnicka-Lamch- przew.

  mgr Marek Manowski

  mgr Agnieszka Błaszczyk-Przybyło

   

 • Informacja dla uczniów klas 8

  Informuję, że firma Vulcan przygotowała webinarium dotyczące korzystania z systemu naborowego do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021.

   

  Udział w webinarium jest bezpłatny.

   

  Informacja o webinarium znajduje się na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ w zakładce aktualności.

  Bezpośredni link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

   

   

 • Zapraszamy do naszej szkoły- nabór od 15 czerwca

 • Ważne- wytyczne w sprawie przeprowadzenia matur

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA UCZNIÓW

  [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  1. zdający
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
   i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
  5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

   

  [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek- POLECAM PRZYNIESIENIE TYLKO I WYŁACZNIE DOWODU OSOBISTEGO, DŁUGOPISÓW Z CZARNYM WKŁADEM ORAZ PRZYBORÓW POMOCNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO DANEGO PRZEDMIOTU.

  [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.1). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

  [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

  [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

  [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

  [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

   

  [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

   

  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
  np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

  [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

   

  [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

   

  Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

   

  1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
   ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
   niż do 29 maja 2020 r.

   

  1. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

   

  Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
  w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

  [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

  [*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
  o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

   

  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

   

  [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
   po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
   po zakończonym egzaminie.

   

  [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
   

  1. [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

   

  [*] Zdający potwierdzają swoją obecność
  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

   

  [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

   

   

 • Studia AWL

  Termin rejestracji i składania dokumentów na studia wojskowe został przedłużony. Rejestracji można dokonywać  elektronicznie na stronie internetowej Akademii w przedłużonym okresie, do 30 czerwca 2020 roku.

  Kandydaci na żołnierzy zawodowych mają do wyboru następujące kierunki:

  - Dowodzenie

  - Inżynieria Bezpieczeństwa

  - Logistyka

  - Informatyka (NOWY KIERUNEK)

  Więcej informacji:

  https://awl.edu.pl/

  Sekcja Rekrutacji:tel.: 261- 658 - 576 lub 261 - 658 – 151

  rekrutacja@awl.edu.pl lub rekrutacja2@awl.edu.pl

   

 • Pożegnanie klas trzecich

  "Nie porzucaj nadzieje,

  Jakoć się kolwiek dzieje,

  Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

  A po złej chwili piękny dzień przychodzi..."

  Nietypowy to cytat na zakończenie roku, bo sytuacja wirtualnego zakończenia roku szkolnego w okresie pandemii   nie jest typowa. Zamiast wspominać   mile chwile oglądając prezentacje multimedialne złożone z waszych zdjęć – co było wieloletnią tradycją w dniu pożegnania klas trzecich- raczej z niepewnością wybiegamy myślami ku przyszłości…

  I właśnie w tym niespokojnym czasie dedykuję wam słowa Jana Kochanowskiego z Pieśni IX : nie porzucajcie nadziei, pamiętajcie, że po złej chwili przychodzi piękny dzień. Nigdy nie traćcie więc nadziei ani wiary we własne siły ani w możliwości drugiego człowieka.

  Dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze przygotować Was nie tylko do matury, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Mamy nadzieję, że oprócz dat, nazwisk, definicji i wzorów zapamiętacie również te wskazówki, które pomogą Wam  w niedalekiej przyszłości  być ludźmi szczęśliwym, którzy potrafią dawać to szczęcie najbliższym a zarazem angażować się w życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe naszej Małej Ojczyzny.

  Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w różne dziedziny szkolnej rzeczywistości: wolontariat, uroczystości patriotyczne, konkursy, zawody sportowo- obronne. Wielu z Was poświęcało swój czas wolny, by reprezentować Naszą Szkołę na uroczystościach patriotycznych. Dziękujemy, że nosiliście ten mundur z dumą i byliście wierni słowom uroczystego ślubowania złożonego w pierwszej klasie.

  Mamy nadzieję, ze zobaczymy się wkrótce na egzaminach maturalnych i będziemy mogli życzyć Wam powodzenia patrząc Wasze oczy…. a nie w ekrany komputerów. ”  Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

  A po złej chwili piękny dzień przychodzi..."

 • Życzenia

 • Telefon zaufania

  Drodzy Rodzice I Uczniowie

  Z powodu sytuacji związanej z pojawieniem się epidemii koronawirusa i braku możliwości osobistego kontaktu szkoła uruchamia tymczasowy telefon zaufania, by zaoferować Państwu i Uczniom inną możliwość współpracy. Pedagog szkolny pod numerem 604 172 871 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 jest gotowy do udzielenia pomocy i wsparcia.

  Równocześnie informuję, że wszelkie problemy natury pedagogicznej i psychologicznej można również zgłaszać w naszej poradni pod numerem 32 254 23 12 od godz. 9.00 do 13.00 692 125 140 od godz.8.00 do 16.00 509 582 994 od godz. 8.00 do 12.00 lub drogą emailową na adres poradnia1@ppp1katowice.pl

  Wszystkim życzę dużo zdrowia i spokoju

  Pozdrawiam serdecznie pedagog szkolny Barbara Moskaluk

 • Kształcenie na odległość- poradnik

  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/ksztalcenie-na-odleglosc-poradnik-dla-szkol/

 • RODO- dobre praktyki

 • Córka Patrona

 • Dzień Otwarty 4 marca

  Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli do naszej szkoły. Ośmioklasistów zapraszamy do naszej szkoły!!

 • Protokół wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

 • ZOSTAŃ W DOMU

 • Jak uczyć się w domu?

 • Praca szkoły

  Szanowni Rodzice

  Czas, który obecnie przeżywamy wymaga od nas wiele cierpliwości i życzliwości. Proszę o wsparcie i tłumaczenie, że nikt nie zostawia dzieci samych sobie, że mogą pytać, oglądać polecane przez nauczycieli materiały, samodzielnie rozwiązywać zadania, co jest bardzo ważne a przede wszystkim daje możliwość sukcesu na egzaminie maturalnym. Jeśli ktoś czegoś nie zrozumie, to może pytać nauczyciela na bieżąco ale też zapytać będzie mógł jak szczęśliwie wrócimy do normalnej pracy.

  Kochani Uczniowie

  Wiem, że jednak trudno Wam bez nauczycieli ale musimy sobie radzić.  

  W najbliższych dniach zostaniecie poinformowani przez swoich nauczycieli o:

  - ewentualnych zmianach w Przedmiotowych Systemach Oceniania,

  - sposobie prowadzenia zajęć,

  -ilości i rodzaju ocen, które uczniowie mogą zdobyć w tym okresie,

  -sposobie poprawy ocen,

  -formach i terminach konsultacji.

  Podstawowym źródłem przekazywania informacji jest system Vulcan. Osoby, które jeszcze nie mają dostępu proszone są o kontakt z wychowawcą klasy.

  Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

  Proszę o kontakt z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

  Zachęcam wszystkich do pozostania w domu. Życzę dużo zdrowia i spokoju.

   

   

 • Wsparcie psychologiczne MOPS

   

  1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
  • telefony stacjonarne: 32 251 15 99   tel./fax 32 257 14 82
  • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
  • email: oik@mops.katowice.pl

  Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

  1. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
  • telefony komórkowe: 572 333 751     725 150 086  oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

  Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.

  1. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
  • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

  Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.

 • Praca szkoły

  Od 16 marca wszystkie sprawy załatwiane będą poprzez email sekretariat@15lo.katowice.pl,  epuap, Vulcan. Swoje potrzeby można także zgłosić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach. Dziękujemy za wyrozumiałość. 

 • Nauka w domu

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć