I pomoc

Nawigacja

Tarnawa-Pieśniak Katarzyna

O mnie

Jestem nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i etyki . Jestem też wychowawcą klasy III p. Prowadzę zajęcia w ramach przygotowania uczniów do matury z wosu i historii. Chętnie poświęcę swój czas pozalekcyjny na konsultacje indywidualne, tylko proszę o wcześniejszy kontakt w szkole. Zapraszam też chętnych uczniów klas pierwszych i drugich na zajęcia regionlizmu, na których uczniowie poznają historię, kulturę, gospodarkę Katowic oraz szanse jakie stwarza miszkanie w Sercu Metropolii :)

 

Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o kulturze .

Oceny są jawne dla uczniów i rodziców .

 

1 Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia :

- krótkie wypowiedzi ustne na lekcji

- sprawdzian pisemny raz w semestrze, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem

- kartkówki obejmujące materiał do rzech lekcji

- aktywność na lekcji oceniana w postaci plusów , przy czym za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą

- aktywność na lekcji oceniana za pomocą minusów , przy czym za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

- prace domowe o różnym charakterze - np. analiza tekstu , recenzja....

- praca semestralna na temat podany przez nauczyciela , przygotowana w dowolnej formie ( referat , prezentacja multimedialna ....)

- praca twórcza na lekcji - praca w grupowe 

- aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i szkoły

2. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. 

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostatecznej , ocena poprawiona wpisana będzie w dzienniku obok wcześniej uzyskanej oceny.

4. Uczeń , który nie odda w wyznaczonym terminie przcy semestralnej otrzymuje ocenę niedostateczną i ma prawo ją poprawić . Ocena z dostarczonej w późniejszym termine pracy zostanie wpisana obok oceny niedostatecznej .

5. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego .

6. Ocena semestralna obliczana będzie na podstawie średniej ważonej :

- ocena ze sprawdzianu i odpowiedzi ustnej będzie mnożona razy 3 i wpisywana będzie do dziennika kolorem czerwonym

- oceny z kartkówek mnożone razy 2 i wpisywane do dziennika kolorem czarnym

- pozostałe oceny mnożone razy 1 i wpisywane do dziennika kolorem niebieskim

7. Uczniowie zapoznani są z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszych zajęciach 

8. Obowiązuje procedura RODO i jest przestrzegana.

 

Kryteria oceniania :

Podstawowym kryterium oceny z przedmiotu WOK jest wiedza, a także kreatywne zachowanie ucznia: jego chęć i próba działań twórczych, incjatywy kulturalne, aktywność wykraczająca poza ramy zadań wyznaczonych obligatoryjnie, wolę poznawczą i ciekawość świata oraz regionu. Ważne jest też samodzielne dzielenie się własną twórczością na forum społeczności lokalnej, szkoły, klasy czy stronie internetowej. Pamiętając o zasadzie stosowania indywidualizacji w ocenie postępów ucznia w przyswajaniu przedmiotowych treści kształcenia uwzględnia się takie czynniki jak :

- wiedza

-postawa twórcza i aktywność

-samodzielność myślenia i wola poznawcza

 

 

Wymagania na poszczególne oceny.

 

Wymagania edukacyjne na stopień celujący :

Uczeń.....

- w pełni opanował materiał obięty w podstawie programowej

- potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości

- systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie ksiązek i artykułów

- wychodzi z samodzielnymi incjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej

- bierze udział w konkursach, zdobywa sukcesy

- jest autorem prac o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobry :

Uczeń...

- w pełni opanował wiadomości objęte podstawą programową

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji , potrafi skorelować je z wiedzą z pokrewnych przedmiotów

- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadanie postawione przez nauczyciela , posługuje się nabytymi umiejętnościami

- rozwiązuje dodatkowe zadania

- uczestniczy w życiu kulturalnym

- aktywnie uczestniczy w lekcjach

Wymaganiaedukacyjne na stopień dobry :

Uczeń...

- potrafi , korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do różnych źródeł wiadomości

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych , wykorzystując wiedzę przewidzianą w programem nauczania wiedzy o kulturze

Wymagania przedmiotowe na ocenę dostateczną :

Uczeń...

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji

- jego wiedza jest fragmentaryczna

- umie wykonywać proste zadania

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, sporadycznie jest aktywny na lekcji

Wymagania przedmiotowe na ocenę dopuszczającą :

Uczeń...

- ma spore braki w wiadomościach objętych programem

- opanował tylko niezbędne treści w uczeniu się przedmiotu wiedza o kulturze 

- jest bierny na lekcji

 

Kryteria oceniania - skala punktowa przeliczana na oceny cyfrowe wg następujących kryteriów :

celujący               96 - 100 %

bardzo dobry         91 - 95 %

dobry                   90 - 71 %

dostateczny          70 - 51 %

dopuszczajacy      50 - 30 %

niedostateczny     29 - 0 %

 

PSO z historii i wosu zamieszczony jest na podstronie - Moje przedmioty.

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć