I pomoc

Nawigacja

Wojda Mirosława

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z Biologii w XV LO w Katowicach

 

 

 

 

I Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Waga ocen cząstkowych, czyli ważność poszczególnych kategorii ocen przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcoworocznej podana w %

 

 

 

1.  Oceny za testy i dłuższe sprawdziany pisemne                                                  30%

 

 

2. Oceny za wypowiedzi ustne i  kartkówki                                                             20%                 

    W tym:

               - posługiwanie się poprawną terminologią biologiczną

               - przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk i procesów biologicznych

               - opisuje budowę i funkcje narządów człowieka

 

 

3.  Oceny za wypracowanie pisemne                                                                       15%

     W tym :

                 - referaty                                         5%

                 - wypracowania semestralne        10%

 

 

 

4.  Oceny za rozwiązywanie problemów badawczych                                           20%

     W tym:

                - formułowanie problemu badawczego

                - analiza obserwacji i doświadczeń

 

 

5. Oceny za umiejętności samodzielnego uczenia się                                                5%

 

6.  Oceny za prace projektowe                                                                                    5%

 

7.  Oceny za pisemne ćwiczenia na kserokopiach                                                      5%

 

 

 

                                                                                                         Razem                100%

 

Uwaga: Oceny za pracę na lekcji wpisujemy jako oceny cząstkowe do jednej z w/w siedmiu kategorii  ocen. Oceny z kartkówek wpisujemy do tej kategorii ocen, której kartkówka dotyczy

 

 

II    Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i      rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

 

 

1. ocena niedostateczna

    - nie ma podstawowych wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki biologii

    - nie stara się , nawet w minimalnym stopniu, podporządkować stawianym wymaganiom

    - nie uczestniczy w pracach zespołowych ani nie prowadzi pracy samokształceniowej

 

2. ocena dopuszczająca

    - opanował część wiadomości i umiejętności podstawowych, koniecznych do kontynuowania nauki biologii

    - stara się pracować w zespole

    - w minimalnym stopniu prowadzi pracę samokształceniową

 

3. ocena dostateczna

    - ma podstawowe osiągnięcia

    - wypełnia starannie, lecz mało aktywnie swoją rolę w pracach zespołowych

    - nie wykazuje samodzielnych inicjatyw

 

4. ocena dobra

    - opanował w pełnym zakresie wymagania podstawowe

    - rozszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności

    - aktywnie i twórczo uczestniczy w pracach zespołu

    - prowadzi samokształcenie

 

5. ocena bardzo dobra

    - opanował wymagania rozszerzone

    - uzupełnia wiedzę i zdobywa dodatkowe umiejętności

    - organizuje prace w zespole, zgłasza twórcze projekty

    - prowadzi samokształcenie

    - jest twórczy i uczestniczy w konkursach biologicznych i działaniach prośrodowiskowych

 

6. ocena celująca

    - opanował w pełni rozszerzone wymagania

    - jest liderem i animatorem prac w zespole, zgłasza inicjatywy prośrodowiskowe i prozdrowotne

    - osiąga liczące się sukcesy w ko0nkursach biologicznych lub tematycznie związanych z biologią.

 

 

 

 

III  warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej

 

1.  możliwość poprawy oceny z sprawdzianów

 

2. opracowanie multimedialnych prezentacji na dany temat

 

3. poszerzanie wiedzy uczestnicząc w wykładach organizowanych przez Uniwersytet Śląski

 

4. poprawianie ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych

 

5. wykonywanie pomocy naukowych ( plansze, tablice i modele biologiczne )

 

6. uczestniczenie w dodatkowych zajęciach z biologii ( konsultacje i fakultety )

 

7. Udział w konkursach przedmiotowych

 

8. opracowywanie referatów i dodatkowych prac pisemnych

 

9. uczestnictwo w projektach badawczych

 

10. uczestnictwo w dodatkowych projektach biologiczno-medycznych organizowanych przez różne organizacje medyczne ( walka z nowotworami, choroby zakaźne, wady rozwojowe cewy nerwowej i transplantacja na tak )

 

11. aktywny udział na zajęciach

 

  

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć