I pomoc

Nawigacja

Czarnota Sylwester

Kryteria oceniania

 

Sylwester Czarnota

Nauczyciel wychowania-fizycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I, II i III

 

 

Kryteria ocen oparte są na Rozporządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania. Oceniając osiągnięcia ucznia określamy jego indywidualne uzdolnienia fizyczne, przyczyny trudności w opanowaniu elementów ruchowych. Ocena powinna mobilizować ucznia do ciągłego doskonalenia sprawności fizycznej.

 

 

OCENA 6 - celująca

 

 • uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą- 5,

 • aktywnie uczestniczy w życiu sportowym lub w innych formach związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły-SKS,

 • reprezentuje szkołę podczas rozgrywek międzyszkolnych,

 • służy pomocą nauczycielowi podczas zajęć wf,

 • zajmuje punktowane miejsca w zawodach makroregionu,

 • posiada udokumentowaną klasę sportową, mistrzostwo Polski,

 • jest reprezentantem Polski,

 • wyróżnia się na lekcjach wf wzorową postawą i zachowaniem,

 • posiada wiadomości i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań z wf.

 

OCENA 5 - bardzo dobra

 

 • wykonuje ćwiczenia wg wskazań nauczyciela na miarę swoich możliwości wrodzonych,

 • posiada ogólne wiadomości na temat poszczególnych dyscyplin i umie je wykorzystać, np. w sędziowaniu,

 • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,

 • jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń,

 • uczestniczy w rozgrywkach międzyklasowych,

 • wykazuje bardzo wysoką frekwencję na lekcjach wf, tzn. (95% - 100%) obecności na wszystkich odbytych w semestrze lekcjach wf,

 • jest zdyscyplinowany i obowiązkowy,

 • posiada wiadomości z poziomu wymagań od koniecznego do dopełniającego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych.

 

 

 

 

OCENA 4 – dobra

 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość „lekko” i dokładnie oraz z małymi potknięciami technicznymi,

 • posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela,

 • jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń,

 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 • wykazuje się dobrą frekwencją (obecność czynna i bierna na 80% wszystkich odbytych zajęciach w semestrze),

 • posiada wiadomości z poziomu wymagań od koniecznego do rozszerzonego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych.

 

OCENA 3 – dostateczna

 

 • ćwiczenia wykonuje z pewnymi niedociągnięciami technicznymi,

 • w jego wiadomościach z zakresu wf są znaczne luki, a tych, które posiada, nie potrafi wykorzystać w praktyce,

 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu,

 • przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i stosunku do wf,

 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi,

 • wykazuje się słabą frekwencją (obecność czynna i bierna na 70 % wszystkich odbytych w semestrze lekcji wf),

 • posiada wiadomości z poziomu wymagań od koniecznego do podstawowego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych.

 

OCENA 2 – dopuszczająca

 

 • ćwiczenia wykonuje niedokładnie,

 • posiada małe wiadomości z zakresu wf, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych,

 • nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym,

 • na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń,

 • unika lekcji wf (nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione tylko na lekcjach wf),

 • posiada nieusprawiedliwione godziny wf,

 • wykazuje się słabą frekwencją na lekcjach wf (w granicach 51-60% wszystkich odbytych lekcji wf w semestrze),

 • posiada wiadomości oraz umiejętności w zakresie wymagań na poziomie koniecznym.

 

OCENA 1 – niedostateczna

 

 • uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,

 • charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie wf,

 • ma lekceważący stosunek do zajęć wf i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu,

 • na lekcjach wf wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego, jego stosunek do przedmiotu jest niechętny,

 • unika lekcji wf (nieobecności nieusprawiedliwione tylko na wf),

 • wykazuje się niską frekwencją na lekcjach wf (50% wszystkich odbytych lekcji)

 • jeżeli uczeń nie osiągnie 50% obecności na lekcjach wf jest nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć