I pomoc

Nawigacja

Jasiński Henryk

Przedmiotowy System Oceniania

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

OCENA CELUJĄCA

 • uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę „5”

 • aktywnie uczestniczy w życiu sportowym lub innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły, SKS

 • reprezentuję szkołę podczas rozgrywek międzyszkolnych

 • służy pomocą nauczycielowi na lekcjach wf

 • zajmuje punktowane miejsca w zawodach regionalnych

 • posiada udokumentowaną klasę sportową, mistrzostwo Polski, jest reprezentantem Polski

 • wyróżnia się wzorową postawą i zachowaniem na lekcjach wf

 • posiada wiadomości i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagać z wf

 

OCENA BARDZO DOBRA

 • wykonuje ćw. wg wskazań nauczyciela na miarę swoich wrodzonych możliwości

 • posiada ogólne wiadomości na temat poszczególnych dyscyplin i umie je wykorzystać np. w sędziowaniu

 • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu

 • jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń

 • uczestniczy w rozgrywkach międzyklasowych

 • wykazuje bardzo wysoką frekwencję na lekcjach wf (95% -100% obecności na wszystkich odbytych w semestrze lekcjach wf)

 • jest zdyscyplinowany i obowiązkowy

 • posiada wiadomości z poziomu wymagań od koniecznego do dopełniającego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych

 

OCENA DOBRA

 • ćw. wykonuje prawidłowo lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi potknięciami technicznymi

 • posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela

 • jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń

 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych

 • wykazuje się dobrą frekwencją ( obecność czynna i bierna na 80% wszystkich odbytych lekcjach wf w semestrze)

 • posiada wiadomości z poziomu wymagać od koniecznego do rozszerzonego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych

 

OCENA DOSTATECZNA

 • ćw. wykonuje z pewnymi niedociągnięciami technicznymi

 • w jego wiadomościach z zakresu wf są znaczne luki, a tych, które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce

 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu

 • przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i stosunku do wf

 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie wykazuje zainteresowania nimi

 • wykazuje się słabą frekwencją (obecność czynna i bierna na 70% wszystkich odbytych lekcjach wf w semestrze)

 • posiada wiadomości z poziomu wymagać od koniecznego do podstawowego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • ćw. wykonuje niedokładnie

 • posiada małe wiadomości z zakresu wf, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych

 • nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym

 • na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń

 • unika lekcji wf ( nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione tylko na lekcjach wf)

 • posiada nieusprawiedliwione godziny wf

 • wykazuje się słabą frekwencja na lekcjach wf ( w granicach 15% - 60% wszystkich odbytych lekcji wf w semestrze)

 • posiada wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań na poziomie koniecznym

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • uczeń jest daleki od spełnienia wymagać stawianych przez program

 • charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie wf

 • ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu

 • na zajęciach wf wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, jego stosunek do przedmioty jest niechętny

 • unika lekcji wf ( nieobecności nieusprawiedliwione tylko na lekcjach wf)

 • wykazuje się niską frekwencja na lekcjach wf ( 50% wszystkich odbytych lekcji w semestrze)

 •  jeżeli uczeń nie osiągnie 50% obecności na lekcjach wf jest niesklasyfikowany z powodów usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych

 Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć