I pomoc

Nawigacja

Joanna Sikorska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII


1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.
3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów.
4. Prace klasowe, dłuższe sprawdziany, testy są obowiązkowe.
5. Jeżeli uczeń opuścił  zapowiedzianą pracę z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od daty sprawdzianu. W przypadku nieusprawiedliwionego  niezgłoszenia się w ustalonym  terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej (w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac) lub kartkówki i może jej dokonać tylko jeden raz. Uczeń sam zgłasza gotowość poprawy oceny.
7. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie obowiązują te same kryteria, co w pierwszym terminie.

8. Uczeń, który uzyskał z pracy klasowej lub z kartkówki ocenę niedostateczną, może podjąć próbę jej poprawy. Jeżeli uczeń poprawi ocenę, to dopisywana jest ona do oceny pierwszej, ale liczy się średnia dwóch ocen.

9. Ściąganie na pracach pisemnych oznacza ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie

10. Kradzież praw autorskich (kopiowanie cudzych prac) oznacza ocenę niedostateczną

11.Uczeń otrzymuje poprawioną pracę klasową i kartkówkę do wglądu.

12. Krótkie sprawdziany, kartkówki (mogą dotyczyć trzech ostatnich tematów) nie są zapowiadane.

13. Przed terminem klasyfikacji uczeń może poprawić jedną niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy klasowej. Uczeń sam zabiega u nauczyciela o wyznaczenie terminu poprawy.

14. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy  ustalonych wcześniej sprawdzianów).
15. Ocenie nie podlega uczeń znajdujący się właśnie w trudnej sytuacji życiowej lub uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

16. Uczniowie na zajęciach oraz podczas prac pisemnych  mogą korzystać z tablic chemicznych i kalkulatorów, niedozwolone jest stosowanie kalkulatorów wbudowanych w telefony komórkowe.

II. Obszary podlegające ocenianiu:

 

Na lekcjach chemii ocenianiu podlegają:
1. wiadomości,
2. umiejętności (sprawności i kompetencje),
3. zaangażowanie w procesie nauczania.

 

III. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 • Wypowiedzi ustne 
  •  przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech do pięciu ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu;
 • Sprawdziany pisemne
  • przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą;
 • Kartkówki
  • obejmujące materiał do trzech  ostatnich lekcji, (nie muszą być zapowiadane) lub kartkówki z większej ilości lekcji jeżeli są wcześniej zapowiedziane.
 • Prace domowe;
 • Aktywność na lekcji
  • zapisywana jest przy pomocy znaków „+” i „- ” Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry, gdy zgromadzi pięć plusów, gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio przy „ ++++ -” ocena dobry,  przy „ +++ - -”ocena dostateczny, przy  „ ++ - - - ” ocena dopuszczający. Ocena dostateczna i dopuszczająca zostanie wpisana do dziennika tylko w wtedy gdy uczeń wyrazi na to zgodę.
 • Praca w grupach
  • Oceny dokonuje nauczyciel oraz uczniowie. Uczniowie nawzajem oceniają wykonaną przez siebie pracę  uwzględniając: wkład pracy w planowaniu działań, poprawne wykonanie doświadczenia czy zrobienie zadania.
 • Prace dodatkowe
  • schematy, plansze, wykresy, rysunki, okazy wzbogacające zbiory     i inne.
 • Udział i osiągnięcia w konkursach .

 

IV. Kryteria oceniania z poszczególnych obszarów

1. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową  

przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

 

100% - 95% - ocena bardzo dobra

 

94% - 75% - ocena dobra

 

74% - 51% - ocena dostateczna

 

50% - 35% - ocena dopuszczająca

 

34% - 0% - ocena niedostateczna

 

   

2. Odpowiedzi ustne

- przy  odpowiedzi  ustnej  obowiązuje  znajomość  bieżącego  materiału,

- w przypadku  lekcji  powtórzeniowej  całego  działu,

- odpowiedź  ustna  oceniana  jest  pod względem  rzeczowości, stosowania  terminologii  chemicznej, umiejętności  formułowania dłuższych  wypowiedzi, prowadzenia  logicznego  rozumowania. 

 

3. Zadania domowe  i inne prace

- obowiązkiem  ucznia  jest  systematyczne  odrabianie  prac domowych,

- termin  wykonania  pracy  domowej  ustala  nauczyciel /krótkie  zadania, ćwiczenia, notatki  na  następną  lekcję/.

- brak  pracy  domowej  w  odpowiednim  terminie  zostaje odnotowany  przez  nauczyciela  w  postaci  oceny niedostatecznej.

 

4. Aktywność i przygotowanie do lekcji

- uczestnictwo, pracę na lekcji  i przygotowanie do niej nauczyciel ocenia na bieżąco wpisując ocenę lub odnotowując plusy i minusy 

 

V. Kryteria śródrocznego i rocznego oceniania.

 

Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy wykorzystaniu średniej ważonej. Do obliczenia tej średniej oceny z  sprawdzianów, testów, powtórek przedmaturalnych będą brane z wagą 3, oceny z kartkówek, odpowiedzi i prezentacji  z wagą 2. Pozostałe oceny z wagą 1

 

VI. Sposoby informowania uczniów.

 

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO.

 

 

VII. Ocena osiągnięć ucznia.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

 • Posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 • Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • Umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • Proponuje rozwiązania nietypowe,
 • Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 • Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • Potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • Wykazuje dużą samodzielność i umie bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów tablic, zestawień,
 • Umie biegle pisać i bilansować równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności,
 • Potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,

 

Ocenę dobrą  uzyskuje uczeń, który:

 

 • Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • Umie korzystać ze źródeł wiedzy chemicznej,
 • Potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,
 • Potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,
 • Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

 

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który:

 

 • Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela typowych zadań lub problemów,
 • Potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,
 • Z pomocą nauczyciela umie pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz rozwiązywać zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności,
 • Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne.

 

Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:

 

 • Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • Rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne                           o niewielkim stopniu trudności,
 • Zna symbolikę i pisze proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne,
 • Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty  chemiczne.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • Nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych  lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
 • Nie zna symboliki chemicznej,
 • Nie umie napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet

z pomocą nauczyciela,

 

Joanna Sikorska

 

Kontakt

Sala: 101

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć