• PSO JĘZYK POLSKI

    •  

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
     2. Szkolny System Oceniania w Liceum Ogólnokształcącym im. Witolda Pileckiego w Katowicach.
     3. Podstawy programowe z języka polskiego.

     1) Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.

     2) Ocenie podlegają:

     a)odpowiedź ustna

     b)prace domowe-

     c) sprawdziany

     d) testy czytania ze zrozumieniem

     e) wypracowania (kryteria pracy maturalnej)

     f) kartkówki

     g) wypowiedzi  ustne wzorowane na zestawach egzaminacyjnych (kryteria pracy maturalnej)

     h) udziały w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

     i) prezentacje

     j) praca w grupie (aktywność na lekcji może być oceniona przy pomocy „plusów” i „minusów”)

     k) ćwiczenia wykonywane samodzielnie na lekcji

     l) w klasach trzecich dodatkowo oceny z powtórek przedmaturalnych

     3) Ściąganie na pracach pisemnych oznacza ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie

     4) Kradzież praw autorskich (kopiowanie cudzych prac) oznacza ocenę niedostateczną

     5) Terminy sprawdzianów.

     sprawdziany ogłaszane są z tygodniowym wyprzedzeniem i oddawane po dwóch tygodniach, a wypracowania po trzech tygodniach

     kartkówki (obejmują materiał od 1 do 3 lekcji) są niezapowiedziane i oddawane po tygodniu

     6) Nieobecność na sprawdzianie.

     • nieobecność usprawiedliwiona daje możliwość poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem
     • nieobecność na sprawdzianie oznaczana jest symbolem „0”

     7) Nieprzygotowanie można zgłosić  dwa razy w semestrze bez podania przyczyny. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania raz w semestrze  Uczynić to należy najpóźniej w czasie sprawdzania obecności   (należy sporządzić listę nieprzygotowanych).

     8) Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu

     9) Uczeń ma obowiązek posiadania podręcznika.( jeden podręcznik na ławce)

     10) Ocena semestralna będzie obliczana na podstawie średniej ważonej.

     • oceny z dużych sprawdzianów, testów i wypracowań klasowych, powtórek przedmaturalnych będą mnożone razy 3(kolor czerwony)
     • oceny z kartkówek, odpowiedzi i prezentacji  razy 2 (kolor czarny)

     c             pozostałe oceny razy 1 (kolor niebieski)

     d           oceny za udział w konkursach - czarny lub czerwony – zależnie od osiągnięć)

     e            uczeń będzie informowany o wadze oceny z każdej ocenianej czynności.

     11) Uczeń może poprawić ocenę proponowaną poprawiając oceny cząstkowe, by uzyskać właściwą średnia ważoną

     A 1,75 dla dopuszczajacego + nalezy zaliczyć duże sprawdziany

     B 2,75 - dostateczny

     C 3,6 - dobry

     D  4,6 - bardzo dobry

     E powyżej 5,1 - celujący

     12) Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela w przypadku powstania dużych zaległości spowodowanych dłuższą chorobą lub przypadkami losowymi. W takiej sytuacji ustala się indywidualny plan nadrabiania zaległości.

     13) Uczniowie, którzy repetują , a w nowym oddziale obowiązuje inna podstawa programowa, mogą uzyskać indywidualna pomoc od nauczyciela na zajęciach dodatkowych.

     14) Kryteria oceniania wypracowania, testów CR i sprawdzianów :  przyjmuje się następującą skalę:

                                           Celujący                                                            100%- 99%

                                            bardzo dobry                                                    98 – 86%

                                              dobry                                                                85– 71%

                                              dostateczny                                                     70 - 51%

                                              dopuszczający                                                  50 - 30%

                                              niedostateczny                                                  29 -    0%

      kartkówka

     Celujący – pytanie dodatkowe

     Bardzo dobry 100- 91%

     Dobry 90-75%

     Dostateczny 74-60%

     Dopuszczający 59- 40%

      

     15) W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża

     się wymagania w następujący sposób:

     >    przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi, ocenia się błędy językowe oraz stylistyczne, ocenie nie podlegają błędy ortograficzne .

     >   przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii nie bierze się pod uwagę czytelności i estetyki pisma,

     >   niektóre formy sprawdzianów pisemnych mogą być zastąpione wypowiedzią ustną

     >   uczeń ma prawo do  chwili zastanowienia w trakcie udzielania dłuższych wypowiedzi ustnych ( efekt tzw. pustki w głowie )

     >    uczeń jest zwolniony z głośnego czytania w klasie ( za wyjątkiem jego własnej pracy domowej)

      

     16)  Sposoby informowania uczniów:

     - na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,

     - wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie internetowej szkoły,

     - oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria,

     - sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

     17)  Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):

     - wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,

     - o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań,

     - rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka,

     - informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie z procedurą WSO.

      

     18) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny podawane w załączniku

     Załącznik nr 1

     Kryteria oceniania osiągnięć ucznia według podziału na poszczególne oceny

     Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: - przyporządkować epoce nazwiska pisarzy wskazanych w podstawie programowej oraz wymienić ich dzieła, -  przyporządkować autorowi/autorom tytuły utworów literackich wskazanych w podstawie programowej, utworom zaś głównych bohaterów, -   określić przybliżone ramy chronologiczne epoki literackiej, -   objaśnić znaczenie nazw epok literackich, -   odróżnić od siebie tekst liryczny, epicki i dramatyczny, -   wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych epok gatunków literackich, -  nazwać najważniejsze hasła programowe, prądy umysłowe i filozoficzne oraz kierunki artystyczne omawianych epok; wskazać ich cechy, - wskazać w dziełach literackich wymienionych w podstawie programowej realizację poszczególnych haseł i prądów, -   streścić główne wątki utworów wskazanych w podstawie programowej, - scharakteryzować głównych bohaterów literackich utworów epickich i dramatycznych wskazanych w podstawie programowej, -   rozpoznać najważniejsze środki i zabiegi stylistyczne w utworach literackich danych epok, - zanalizować utwory wskazane w podstawie programowej, uwzględniając najważniejsze kategorie opisu takie jak: podmiot, adresat liryczny, narrator, świat przedstawiony i posługując się podstawową terminologią teoretycznoliteracką, -   określić tematykę utworów literackich wskazanych w podstawie programowej, -   wskazać w tekście literackim najważniejsze środki językowe służące przekonywaniu, -   objaśnić istotę intencji komunikacyjnej, - rozpoznać intencję komunikacyjną wyrażoną wprost w tekście nieliterackim (w wypowiedziach potocznych), -   sformułować najważniejsze zasady etykiety językowej, -   odtworzyć informacje sformułowane wprost, -   odtworzyć sens fragmentów (zdań, grup zdań, akapitów), -   wyodrębnić główną myśl całego tekstu, -   posługiwać się komunikatywnym językiem w mowie i w piśmie, -   wypowiadać się na zadany temat w sposób świadczący o zrozumieniu tematu, -   wybrać teksty literackie służące realizacji wybranego tematu, -   odnieść się w wypowiedzi do tekstów literackich, -   samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy, - zrealizować przynajmniej połowę obowiązkowych zadań klasowych i domowych przewidzianych przez nauczyciela. (Uczeń dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie podstawy programowej, ale robi to w sposób bierny – przy rozwiązywaniu problemów potrzebuje on pomocy nauczyciela.)

     Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczająca, a ponadto potrafi: -   wskazać podstawowe cechy wszystkich omawianych gatunków literackich, -   powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi, -   rozpoznać cechy charakterystyczne epoki literackiej, -   zinterpretować metaforyczne tytuły i podtytuły utworów, -  opisać motywy i tematy literackie odwołując się do omówionych utworów, np.: miłość, natura, wędrówka (pielgrzymka), tęsknota za ojczyzną, relacje człowieka z Bogiem, bunt, koncepcja odzyskania niepodległości, obraz i ocena polskiego społeczeństwa (charakterystyka klas społecznych), rewolucja, -  scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów literackich,

     -    scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach literackich, -  wykorzystać podstawowe konteksty do analizy i interpretacji utworów literackich (np. kontekst biograficzny lub historyczny), -   określić tematykę wszystkich omawianych utworów literackich, -   określić funkcję środków językowych w tekście retorycznym, - wskazać kilka charakterystycznych cech języka wybranej grupy językowej (np. młodzieży), dostrzegając jego swoistość w stosunku do odmiany ogólnej, - rozpoznać w wypowiedziach bohaterów literackich intencję komunikacyjną wyrażoną wprost oraz nie wprost, -   sformułować tezę tekstu lub fragmenty tekstu, -   podać argumenty na rzecz tezy, -   odróżnić argumenty od przykładów oraz tezę od hipotezy, -   rozpoznać relacje kompozycyjne między poszczególnymi fragmentami (akapitami testu), -   oddzielić informacje od opinii, -   wskazać przyczynę i skutki, -    formułować wnioski interpretacyjne oparte na samodzielnej analizie tekstu, -    posługiwać się cytatami w funkcji argumentacyjnej, -  posługiwać się ogólnie poprawną polszczyzną (fleksja, leksyka, frazeologia, składnia), -    zabrać głos w dyskusji, -    wykonać bez pomocy nauczyciela większość zadań realizowanych na zajęciach. (Uczeń dysponuje minimalną wiedzą oraz umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej i potrafi je poprawnie wykorzystywać.)

     Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną a ponadto potrafi: -  wskazać związki między literaturą a historią, kulturą, sztuką i filozofią omawianych epok, -   wymienić głównych twórców kultury (nauki, sztuki, filozofii) omawianych epok i ich dzieła, -  porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w danych epokach literackich, -  rozpoznać fonetyczne, leksykalne, składniowe i semantyczne środki artystycznego wyrazu w tekstach literackich oraz określić ich funkcje, -  wskazać dominantę kompozycyjną i stylistyczną oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego, -   określić przynależność utworu lirycznego do określonego typu liryki, -   scharakteryzować program ideowy i artystyczny poszczególnych epok, -   ocenić postawy bohaterów literackich, -   rozpoznać i nazwać sposób argumentacji zastosowany w dyskusji, - wskazać najważniejsze cechy, zarówno leksykalne jak i składniowe, tekstów publicystycznych, potocznych i naukowych (popularnonaukowych), -   rozpoznać i określić typ nadawcy i adresata tekstu, -   rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka tekstu, -   nazwać środki językowe i określić ich funkcje w tekście, -   wskazać cechy gatunkowe tekstu, -   selekcjonować materiał, przywoływać tylko informacje istotne z punktu widzenie tematu, -   posługiwać się terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz językoznawczą, -   sformułować hipotezę badawczą w odniesieniu do tematu, -   podsumować rozważania (uogólnić wnioski wynikające z analizy i interpretacji tekstu), -   posługiwać się poprawną polszczyzną (w zakresie fleksji, leksyki, frazeologii, składni), -   przestrzegać zasad etykiety językowej podczas rozmowy, dyskusji, negocjacji,

     - zająć i uzasadnić swoje stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, kontekstu, lub wiedzy o epoce, -   aktywnie uczestniczyć w większości lekcji. (Uczeń opanował większość wiedzy oraz umiejętności zawartych w podstawie programowej i w sposób poprawny się nimi posługuje.)

     Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto potrafi: -   omówić przemiany gatunkowe, -   wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich, -   porównać sposoby realizacji tego samego motywu (toposu) w różnych tekstach literackich, - zinterpretować  dzieło literackie w samodzielnie dobranym kontekście (np. filozoficznym, historycznym, historycznoliterackim, kulturowym), -  dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką, - rozpoznawa przenośne znaczenia (metaforyczne, symboliczne, paraboliczne, alegoryczne), -  dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki, ze wskazaniem funkcji środków wyrazu specyficznych dla danej dziedziny, -  rozpoznać elementy różnych wzorców stylistycznych, -    określić funkcje środków poetyckich w kreowaniu świata w tekście literackim, - zastosować wszelkie wymienione wyżej umiejętności w zakresie analizy tekstów naukowych i filozoficznych, -    podporządkować kompozycję wypowiedzi własnemu zamysłowi interpretacyjnemu, -    skutecznie unikać szablonów i schematów językowych, -    posługiwać się bogatym słownictwem i bogata składnią, - samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiały z różnych źródeł dotyczące literatury, filmu i innych dziedzin sztuki. (Uczeń opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej i sprawnie, poprawnie oraz kreatywnie się nimi posługuje.)

     Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

      - swobodnie posługuje się zdobytymi do tej pory wiadomościami,

     - wykorzystuje  wiedzę humanistyczną  do współtworzenia życia kulturalnego szkoły ( organizacja wydarzeń artystyczno- kulturalnych)

     - dba o samodzielny i twórczy rozwój swoich uzdolnień

     - może  osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach.

      

      

      

     Justyna Sroka

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r., nr 193, poz. 2046 z późniejszymi zmianami).

      2. Szkolny System Oceniania w Liceum Ogólnokształcącym im. Witolda Pileckiego w Katowicach.

      3. Podstawy programowe z języka polskiego.

      4. Standardy wymagań egzaminacyjnych opublikowane przez MEN.

      

     1) Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.

     2) Ocenie podlegają:

     1. odpowiedź ustna
     2. prace domowe-
     3. c)sprawdzianyd)
     4. testy czytania ze zrozumieniem
     5. wypracowania (kryteria pracy maturalnej)
     6. kartkówki
     7. prezentacje ustne (kryteria pracy maturalnej)
     8. udziały w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
     9. projekty
     10. praca w grupie (aktywność na lekcji może być oceniona przy pomocy „plusów” i „minusów”)
     11. ćwiczenia wykonywane samodzielnie na lekcjil
     12. w klasach trzecich dodatkowo oceny z powtórek przedmaturalnych

     3) Ściąganie na pracach pisemnych oznacza ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie

     4) Kradzież praw autorskich (kopiowanie cudzych prac) oznacza ocenę niedostateczną

     5) Terminy sprawdzianów.

     sprawdziany ogłaszane są z tygodniowym wyprzedzeniem i oddawane po dwóch tygodniach, a wypracowania po trzech tygodniach

     kartkówki (obejmują materiał od 1 do 3 lekcji) są niezapowiedziane i oddawane po tygodniu

     6) Nieobecność na sprawdzianie.

     1. nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia
     2. nieobecność usprawiedliwiona daje możliwość poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem
     3. nieprzystąpienie do sprawdzianów w żadnym terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej

     7) Nieprzygotowanie można zgłosić dwa razy w semestrze bez podania przyczyny. Raz w semestrze może zglosic brak zadania. Uczynić to należy najpóźniej w czasie sprawdzania obecności (należy sporządzić listę nieprzygotowanych).

     8) Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu

     9) Uczeń ma obowiązek posiadania podręcznika. Jego brak może oznaczać ocenę niedostateczną z aktywności na lekcji.

     10) Ocena semestralna będzie obliczana na podstawie średniej ważonej.

     1. oceny z dużych sprawdzianów, testów i wypracowań klasowych będą mnożone razy 3 (kolor czerwony)
     2. oceny z kartkówek, odpowiedzi i prezentacji  razy 2 (kolor czarny)
     3. pozostałe oceny razy 1 (kolor niebieski)
     4. oceny za udział w konkursach - czarny lub czerwony – zależnie od osiągnięć)
     5. uczeń będzie informowany o wadze oceny z każdej ocenianej czynności.

     11) Uczeń może poprawić ocenę proponowaną poprawiając oceny cząstkowe, by uzyskać właściwą średnia ważoną (np. 2,75 dla oceny dostatecznej)

     12) Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela w przypadku powstania dużych zaległości spowodowanych dłuższą chorobą lub przypadkami losowymi. W takiej sytuacji ustala się indywidualny plan nadrabiania zaległości.

      

     13) Kryteria oceniania wypracowania, testów CR i sprawdzianów :  przyjmuje się następującą skalę:

      
                    bardzo dobry                                                          91 - 100%
                                              dobry                                                                90 – 71%
                                              dostateczny                                                     51 - 70%
                                              dopuszczający                                                  30 - 50%
                                              niedostateczny                                                  29 -    0%
      

     14) W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża

     się wymagania w następujący sposób:

     >    przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi, ocenia się błędy językowe oraz stylistyczne, ocenie nie podlegają błędy ortograficzne .

     >   przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii nie bierze się pod uwagę czytelności i estetyki pisma,

     >   niektóre formy sprawdzianów pisemnych mogą być zastąpione wypowiedzią ustną

     >   uczeń ma prawo do  chwili zastanowienia w trakcie udzielania dłuższych wypowiedzi ustnych ( efekt tzw pustki w głowie )

     >    uczeń jest zwolniony z glośnego czytania w klasie ( za wyjątkiem jego własnej pracy domowej)

      

      

     15)  Sposoby informowania uczniów:

     - na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,

     - wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie internetowej szkoły,

     - oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria,

     - sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

     16)  Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):

     - wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,

     - o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań,

     - rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka,

     - informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie z procedurą WSO.

     17) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny podawane w załączniku

     Załącznik nr 1 - klasy pierwsze  i drugie

     Ocena niedostateczna (1)

     Uczeń:

      nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;

      nie interesuje się przebiegiem zajęć;

      nie uczestniczy w lekcji;

      opuszcza prace klasowe;

      nie przygotowuje zadań domowych;

      nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych.

      

     Ocena dopuszczająca (2)

     Uczeń:

     ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;

      pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

      czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela;

      rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo skutkowe;

      

      sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie;

      rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej;

      odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym;

      wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;

      posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

      dostrzega niektóre typy błędów językowych;

      przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

      redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne;

      aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę.

      

     Ocena dostateczna (3)

     Uczeń:

      ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;

      zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

      czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego interpretację;

      wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;

      selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie;

      przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej;

      odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy porównawczej;

      wykorzystuje znalezione informacje;

      przeprowadza analizę źródeł informacji;

      posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

      dostrzega różne typy błędów językowych;

      przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

      redaguje teksty własne i cudze;

      aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić;

      odróżnia fakty od opinii.

      

     Ocena dobra (4)

     Uczeń:

      ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w typowych sytuacjach;

      dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

      czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;

      sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;

      hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;

      rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym;

      samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;

      znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;

      przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

      sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

      rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

      określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną);

      samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

      sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

      aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;

      odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.

      

     Ocena bardzo dobra (5)

     Uczeń:

      ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w różnych sytuacjach problemowych;

      szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

      czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;

      sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;

      hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;

      sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;

      samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;

      odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;

      zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;

      samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;

      przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

      sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

      rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

      określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);

      samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

      sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

      aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;

      odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;

      aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.

      

     Ocena celująca (6)

     Uczeń:

      ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych;

      szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

      czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;

      sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;

      hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;

      bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;

      zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;

      samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;

      zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach problemowych;

      odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;

      przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

      sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

      rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

      określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);

      samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane formy wypowiedzi;

      sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

      aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich uzasadnienie;

      odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;

      samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;

      potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;

      aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.

      

     ZAŁĄCZNIK NR 2 klasa 3c

     Kryteria wymagań na lekcjach języka polskiego

     Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

     Wiadomości

     - przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w

     podstawie programowej;

     - określić ramy chronologiczne omawianych epok;

     - objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich;

     - wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych okresów gatunków literackich;

     - wskazać cechy postaw i wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki;

     - wskazać cechy prądów i umysłowych i artystycznych;

     - posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami;

     - streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych;

     Umiejętności

     - rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich omawianych epok;

     - scharakteryzować bohaterów literackich;

     - przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób;

     - umiejętnie przywoływać cytaty z tekstów literackich do wypowiedzi własnych.

     Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą , a ponadto:

     Wiadomości

     - wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć;

     - wskazać podstawowe cechy gatunków;

     - powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi;

     - wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi;

     Umiejętności

     - opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów;

     - scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych

     utworów literackich;

     - scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe

     i idee poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich;

     - scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach , odwołując się do

     omówionych utworów literackich;

     - wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich

     omawianych epok;

     - określić tematykę i problematykę omówionych utworów;

     - prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu;

     - podejmować próby włączenia się do dyskusji.

     Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną , a ponadto:

     Umiejętności

     - wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką

     oraz filozofią omawianych epok;

     - porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka

     w omawianych epokach, odwołując się do utworów literackich;

     - scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się

     do utworów literackich;

     - wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego

     dla epoki i autora utworu literackiego;

     - zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, kontekstu lub

     wiedzy o epoce;

     - formułować wnioski, uogólnienia i argumenty, prezentując swój punkt widzenia;

     - ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację

     psychologiczną i uwikłania w problemy moralne, społeczne;

     - komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny

     i uporządkowany;

     - wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.

     Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to , co na ocenę dobrą, a ponadto:

     Wiadomości

     - wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach;

     - wykazać się opanowaniem pamięciowym licznych fragmentów tekstów literackich oraz

     swobodnie posługiwać się cytatami;

     - przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich na

     podstawie omawianych utworów;

     Umiejętności

     - wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych utworach

     literackich;

     - rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie;

     - formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów literackich;

     - samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych

     ( i pisemnych) materiały z różnych źródeł dotyczące literatury, filmu i innych dziedzin

     sztuki;

     - dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego:

     posługując się biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką;

     rozpoznając przenośne znaczenia dzieła ( metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne);

     - dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki( w tym tekstu lit.) ,

     ze wskazaniem funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki;

     - wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną;

     - odwoływać się do opinii autorytetów ( sądy historyków literatury, myśli filozofów...)

     dla obrony własnego stanowiska;

     - dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki;

     - dokonać syntezy twórczości literackiej( epoki, autora, prądu);

     - dokonać pisemnej parafrazy i stylizacji literackiej tekstu.

     Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą , a ponadto:

     - prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego,

     świadczącą o dużej erudycji;

     - formułować wnioski dojrzałe , wnikliwe;

     - stawiać hipotezy badawcze;

     - polemizować , by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów.

      

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych