• Przedmiotowy System Oceniania

    • PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANIA

      

     I  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

      

     1.Odpowiedź ustna- obejmuje 3 tematy lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału.

     2.Kartkówka – odpowiedź pisemna z 3 ostatnich tematów lekcyjnych, sprawdzająca systematyczność pracy ucznia i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania.

     3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii materiału, np.  działu zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

       a) Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje ołówkiem do dziennika.

       b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny  ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

      c)  Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) powinien go zaliczyć w terminie tygodniowym od daty powrotu do szkoły i w formie uzgodnionej z nauczycielem.

      d) W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych  z nauczycielem.

      e) W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie  (nieobecność nieusprawiedliwiona) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia.

      f) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.

      g) Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej.

     4.Ocena pracy wykonanej przez ucznia. Nie odrobienie pracy domowej może być podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej.

     5.Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach.

     6.Aktywność w pracy lekcyjnej – jest oceniana adekwatnie do możliwości ucznia.

      

     II Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

     Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności:

     celującą:

           - 

           -  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych

           -  sprostał wszystkim wymaganiom

     bardzo dobrą

           -  w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe

           -  zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach

           -  potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy

           -  sprostał wszystkim wymaganiom

     dobrą

           -  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności programowe

           -  poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów

         -  sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym

     dostateczną

         -  opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone     

            programem

         -  potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań przy pomocy  nauczyciela

         -  sprostał wymaganiom koniecznym oraz podstawowym

     dopuszczającą

         -  ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem

            ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia

         -  sprostał wymaganiom koniecznym

      

     niedostateczną

         -  nie opanował tych wiadomości, które są konieczne do dalszego kształcenia

         -  nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o

            podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela

         -  nie zna podstawowych praw, pojęć.

     Procedura ustalania oceny śródrocznej i rocznej.

     Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę oceny cząstkowe, które grupowane są w dwie kategorie. Ocena I kategorii ma większą wagę niż ocena II kategorii.

      

      

     Kategoria

     Ocena z

     I

     pracy klasowej lub testu

     II

     odpowiedzi ustnych, kartkówek, prac domowych, aktywności na zajęciach, przygotowania do zajęć

      
     1. Przy ustalaniu oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny, które uczeń uzyskał  w ciągu całego roku szkolnego.
     2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice są informowani na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego. Brak takiej informacji nie wyklucza możliwości wystawienia uczniowi śródrocznej lub rocznej oceny niedostatecznej. Informacje o przewidywanych ocenach rocznych przekazywane są uczniowi i jego rodzicom na dwa tygodnie przed plenarnym zebraniem rady pedagogicznej.

     Sposoby wspomagania uczniów, którzy nie osiągają zadawalających wyników w nauce:

     • uświadomienie uczniowi braków w wiedzy i umiejętnościach
     • dodatkowa praca domowa lub dodatkowe ćwiczenia umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności
     • zajęcia wyrównawcze.

     Informowanie rodziców o postępach w nauce ich dzieci odbywa się poprzez:

     • spotkania klasowe śródsemestralne i semestralne z wychowawcą klasy
     • spotkania indywidualne z nauczycielem przedmiotu na prośbę rodziców, opiekunów lub nauczyciela
     • indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami podczas dni otwartych.

     III  Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana  ocena klasyfikacyjna

      

     1.Uczeń,który chce otrzymać wyższą niż przewidywana  ocena klasyfikacyjna powinien:

     a) być obecny na wszystkich sprawdzianach lub terminowo je zaliczyć

     b) mieć 90% frekwencji na zajęciach (wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione).

     2.Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki to może zdawać przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności.

     3.Sprawdzian ma formę pisemną i zadania przygotowane są na określoną ocenę zgodnie z podanymi wcześniej wymaganiami.

     4.Ocena zostanie podwyższona, jeżeli uczeń spełnił przynajmniej 90 % wymagań określonych przez nauczyciela.

       

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych