• Fizyka- Przedmiotowy System Oceniania

    •   PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANIA-FIZYKA

      

     I  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

      

     1.Odpowiedź ustna- obejmuje 3 tematy lekcyjne lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału.

     2.Kartkówka – odpowiedź pisemna z 3 ostatnich tematów lekcyjnych, sprawdzająca systematyczność pracy ucznia i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania.

     3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii materiału, np.  działu zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

       a) Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje  do dziennika.

       b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny  ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

      c)  Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) powinien go zaliczyć w terminie tygodniowym od daty powrotu do szkoły i w formie uzgodnionej z nauczycielem.

      d) W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych  z nauczycielem.

      e) W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie  (nieobecność nieusprawiedliwiona) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia.

      f) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.

      g) Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej.

     4.Ocena pracy wykonanej przez ucznia. Nie odrobienie pracy domowej może być podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej.

     5.Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach.

     6.Aktywność w pracy lekcyjnej – jest oceniana adekwatnie do możliwości ucznia.

      

     II Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

      

     Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się według oddzielnych wymagań dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający(wymagania konieczne), dostateczny(wymagania podstawowe), dobry(wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący(wymagania dopełniające).

      

     Wymagania konieczne -  dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeń potrafi rozwiązać przy pomocy nauczyciela zadanie teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.

     Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to ,że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi eksperymentami.

     Wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagań podstawowych. Uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

     Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania.

      

     Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności:

     celującą:

           -  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych

           -  umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych  zjawisk

           -  sprostał wszystkim wymaganiom

     bardzo dobrą

           -  w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe

           -  zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach

           -  potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy

           -  potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne

           -  rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe

           -  sprostał wszystkim wymaganiom

     dobrą

           -  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności programowe

           -  poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów

           -  potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste   

             zadanie lub problem

         -  sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym

     dostateczną

         -  opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone     

            programem

         -  potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań przy pomocy  nauczyciela

         -  sprostał wymaganiom koniecznym oraz podstawowym

     dopuszczającą

         -  ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem

            ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia

         -  zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne

         -  potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne

         -  sprostał wymaganiom koniecznym

      

     niedostateczną

         -  nie opanował tych wiadomości, które są konieczne do dalszego kształcenia

         -  nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o

            podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela

         -  nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

     Procedura ustalania oceny śródrocznej i rocznej.

     Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę oceny cząstkowe, które grupowane są w  kategorie. 

      

     Kategoria/waga

     Ocena z

     3

     pracy klasowej lub testu

     2

     1

     kartkówek

     odpowiedzi ustnych, prac domowych, aktywności na zajęciach, przygotowania do zajęć

      
     1. Przy ustalaniu oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny, które uczeń uzyskał  w ciągu całego roku szkolnego.
     2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice są informowani na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego. Brak takiej informacji nie wyklucza możliwości wystawienia uczniowi śródrocznej lub rocznej oceny niedostatecznej. Informacje o przewidywanych ocenach rocznych przekazywane są uczniowi i jego rodzicom na dwa tygodnie przed plenarnym zebraniem rady pedagogicznej.

     Sposoby wspomagania uczniów, którzy nie osiągają zadawalających wyników w nauce:

     • uświadomienie uczniowi braków w wiedzy i umiejętnościach
     • dodatkowa praca domowa lub dodatkowe ćwiczenia umożliwiające uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności
     • zajęcia wyrównawcze.

     Informowanie rodziców o postępach w nauce ich dzieci odbywa się poprzez:

     • spotkania klasowe śródsemestralne i semestralne z wychowawcą klasy
     • spotkania indywidualne z nauczycielem przedmiotu na prośbę rodziców, opiekunów lub nauczyciela
     • indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami podczas dni otwartych.

     III  Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana  ocena klasyfikacyjna

      

     1.Uczeń,który chce otrzymać wyższą niż przewidywana  ocena klasyfikacyjna powinien:

     a) być obecny na wszystkich sprawdzianach lub terminowo je zaliczyć

     b) mieć 90% frekwencji na zajęciach (wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione).

     2.Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki to może zdawać przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności.

     3.Sprawdzian ma formę pisemną i zadania przygotowane są na określoną ocenę zgodnie z podanymi wcześniej wymaganiami.

     4.Ocena zostanie podwyższona, jeżeli uczeń spełnił przynajmniej 90 % wymagań określonych przez nauczyciela.

      

      

      UMOWA Z KLASĄ

      

     1. Oceniane są wszystkie formy aktywności uczniów:

     a) odpowiedzi ustne (przynajmniej 1 w semestrze),

     b) sprawdziany pisemne ( po każdym dziale),

     c) kartkówki,

     d)  prace domowe,

     e) aktywność indywidualna na lekcjach,

     f) prace nadobowiązkowe,

     2. Sprawdzian pisemny, obejmujący treści z całego działu, jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.

     3. Kartkówki, obejmujące materiał z 1 – 3 lekcji, nie muszą być wcześniej zapowiadane.

     4. W przypadku odpowiedzi ustnych obowiązuje materiał z 3 ostatnich lekcji, zaś w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu.

     5. Za prace nadobowiązkowe ( zadania konkursowe, referaty, plakaty itp.) możesz otrzymać ocenę w skali 4 – 6 w zależności od stopnia trudności i wkładu pracy.

     6. Jeśli jesteś obecny na wszystkich zajęciach, otrzymujesz, co najmniej 3 oceny  w semestrze przypadku 1 godziny tygodniowo, zaś, co najmniej 4 oceny przy 2 godzinach tygodniowo.

     7. Możesz zgłosić 1 raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji, ale musisz to uczynić w formie pisemnej  przed lekcją. Zostanie on odnotowane w dzienniku w postaci w dzienniku w postaci daty .

     8. Masz prawo do poprawy każdej oceny w  terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż 2 tygodnie od chwili otrzymania oceny), ale poprawa ta musi odbywać się poza twoją lekcją.

     9. Jeśli nie piszesz sprawdzianu z całą klasa z przyczyn losowych,  powinieneś to uczynić w terminie 2 – tygodniowym od terminu sprawdzianu.

     10.W przypadku sprawdzianów pisemnych lub testów przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe w następujący sposób:

      

     0

     -

     29%

     - maksymalnej liczby punktów - ocena niedostateczna

     30%

     -

     49%

     - dopuszczająca

     50%

     -

     69%

     - dostateczna

     70%

     -

     89%

     - dobra

     90%

     -

     95%

     - bardzo dobra

     91%

     -

     100%

     - celująca


     11. Pod koniec semestru mogą być „dopytywani” tylko uczniowie, których oceny dają mi niejasny obraz ich osiągnięć.

     12. Ocena semestralna jest wystawiona na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów pisemnych i testów.

       

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych