• Przedmiotowy System Oceniania

    • KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

      

     OCENA CELUJĄCA

     • uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę „5”

     • aktywnie uczestniczy w życiu sportowym lub innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły, SKS

     • reprezentuję szkołę podczas rozgrywek międzyszkolnych

     • służy pomocą nauczycielowi na lekcjach wf

     • zajmuje punktowane miejsca w zawodach regionalnych

     • posiada udokumentowaną klasę sportową, mistrzostwo Polski, jest reprezentantem Polski

     • wyróżnia się wzorową postawą i zachowaniem na lekcjach wf

     • posiada wiadomości i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagać z wf

      

     OCENA BARDZO DOBRA

     • wykonuje ćw. wg wskazań nauczyciela na miarę swoich wrodzonych możliwości

     • posiada ogólne wiadomości na temat poszczególnych dyscyplin i umie je wykorzystać np. w sędziowaniu

     • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu

     • jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń

     • uczestniczy w rozgrywkach międzyklasowych

     • wykazuje bardzo wysoką frekwencję na lekcjach wf (95% -100% obecności na wszystkich odbytych w semestrze lekcjach wf)

     • jest zdyscyplinowany i obowiązkowy

     • posiada wiadomości z poziomu wymagań od koniecznego do dopełniającego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych

      

     OCENA DOBRA

     • ćw. wykonuje prawidłowo lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi potknięciami technicznymi

     • posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela

     • jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń

     • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych

     • wykazuje się dobrą frekwencją ( obecność czynna i bierna na 80% wszystkich odbytych lekcjach wf w semestrze)

     • posiada wiadomości z poziomu wymagać od koniecznego do rozszerzonego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych

      

     OCENA DOSTATECZNA

     • ćw. wykonuje z pewnymi niedociągnięciami technicznymi

     • w jego wiadomościach z zakresu wf są znaczne luki, a tych, które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce

     • wykazuje małe postępy w usprawnianiu

     • przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego w postawie i stosunku do wf

     • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie wykazuje zainteresowania nimi

     • wykazuje się słabą frekwencją (obecność czynna i bierna na 70% wszystkich odbytych lekcjach wf w semestrze)

     • posiada wiadomości z poziomu wymagać od koniecznego do podstawowego oraz umiejętności z tych poziomów na miarę swoich możliwości fizycznych

      

     OCENA DOPUSZCZAJĄCA

     • ćw. wykonuje niedokładnie

     • posiada małe wiadomości z zakresu wf, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną, wykazuje brak nawyków higienicznych

     • nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym

     • na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń

     • unika lekcji wf ( nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione tylko na lekcjach wf)

     • posiada nieusprawiedliwione godziny wf

     • wykazuje się słabą frekwencja na lekcjach wf ( w granicach 15% - 60% wszystkich odbytych lekcji wf w semestrze)

     • posiada wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań na poziomie koniecznym

      

     OCENA NIEDOSTATECZNA

     • uczeń jest daleki od spełnienia wymagać stawianych przez program

     • charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie wf

     • ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu

     • na zajęciach wf wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, jego stosunek do przedmioty jest niechętny

     • unika lekcji wf ( nieobecności nieusprawiedliwione tylko na lekcjach wf)

     • wykazuje się niską frekwencja na lekcjach wf ( 50% wszystkich odbytych lekcji w semestrze)

     •   jeżeli uczeń nie osiągnie 50% obecności na lekcjach wf jest niesklasyfikowany z powodów usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych

       

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych