• Przedmiotowy System Oceniania

    •     Przedmiotowy system oceniania z języków obcych

     Na lekcjach języka obcego rozwijane są sprawności: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia, a także zagadnienia leksykalno-gramatyczne

                 Uwzględniając treści podstawy programowej stosuje się następujące formy kontroli osiągnięć edukacyjnych:

     1. sprawdzenie rozumienia ze słuchu
     2. sprawdzenie rozumienia tekstu pisanego
     3. wypowiedź pisemna
     4. wypowiedź ustna (wypowiadanie się na dany temat, prowadzenie rozmowy,

     zastosowanie właściwych reakcji językowych)

     1. sprawdziany gramatyczno-leksykalne (umiejętność użycia poszczególnych struktur

     językowych i słownictwa)

     1. testy sprawdzające sprawności zintegrowane

      

     Dodatkowe oceny uczeń uzyskuje z kartkówek, zadań domowych oraz za pracę  i aktywność na lekcji. Na zajęciach edukacyjnych praca z uczniem będzie indywidualizowana odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

      

     Kryteria oceny

     Oceny śródroczne, roczne oraz bieżące są wystawiane według sześciopunktowej skali:

     niedostateczny           = 1

     dopuszczający            = 2      

     dostateczny                = 3

     dobry                          = 4

     bardzo dobry              = 5      

     celujący                      = 6

     Do ocen bieżących należy również ocena 0. Wpisywana jest do dziennika jeśli uczeń jest nieobecny na kartkówce, teście lub innej formie kontroli osiągnięć ucznia.

     Przy zapisie ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”

      

     Wypowiedź pisemna

     niedostateczny  - wypowiedź niespójna, niekomunikatywna, zawierająca rażące błędy  gramatyczne, rażące odstępstwa od tematu

     dopuszczający   - wypowiedź uboga zarówno pod względem leksykalnym jak i gramatycznym zawierająca liczne błędy gramatyczne i leksykalne, częściowo zgodna z tematem

     dostateczny      - wypowiedź zgodna z tematem,  poprawne zastosowanie prostych struktur gramatycznych, praca nie zawiera rażących błędów gramatycznych ani leksykalnych 

     dobry                -   wypowiedź zgodna z tematem, poprawne zastosowanie większości struktur gramatycznych, praca zawiera nieliczne błędy gramatyczne lub leksykalne

     bardzo dobry   - wypowiedź całkowicie zgodna z tematem, poprawne zastosowanie struktur gramatycznych, praca zawiera sporadyczne błędy gramatyczne lub leksykalne

     celujący      -     wypowiedź całkowicie zgodna z tematem, wyróżnia się dodatkowo wyjątkowym bogactwem leksyki   i struktur gramatycznych.

      

     Wypowiedź ustna

     niedostateczny   - wypowiedź niespójna, niekomunikatywna, zawierająca rażące błędy gramatyczne, rażące odstępstwa od tematu

     dopuszczający  - wypowiedź niesamodzielna, uboga zarówno pod względem leksykalnym jak i gramatycznym zawierają  liczne błędy gramatyczne i leksykalne,

     dostateczny      - wypowiedź w większości samodzielna, poprawne zastosowanie prostych struktur gramatycznych, nie zawiera rażących błędów gramatycznych ani leksykalnych 

     dobry           -   wypowiedź samodzielna, poprawne zastosowanie większości struktur gramatycznych, zawiera nieliczne  błędy gramatyczne lub leksykalne

     bardzo dobry   - wypowiedź samodzielna, poprawne zastosowanie struktur gramatycznych, zawiera sporadyczne błędy gramatyczne lub leksykalne

     celujący   -     wypowiedź całkowicie samodzielna, wyróżnia się dodatkowo wyjątkowym bogactwem leksyki i  struktur gramatycznych

      

     Testy sprawdzające sprawności zintegrowane oraz rozumienie tekstu czytanego i słuchanego

      

     niedostateczny           - 0- 38%

     dopuszczający -          - 39 – 42%

     dopuszczający            - 43 – 49%

     dopuszczający +         - 50 – 59%

     dostateczny -              - 60 – 64%

     dostateczny                - 65 – 69%

     dostateczny +             - 70 - 74% 

     dobry -                        - 75 – 79%

     dobry                          - 80 – 83 %

     dobry +                       - 84 – 89%

     bardzo dobry -           - 90 - 92%

     bardzo dobry             - 93 – 98 %

     celujący                       - 99 - 100%

      

     System punktacji do poszczególnych zadań testowych każdy nauczyciel opracowuje indywidualnie.

      

     Rodzice mają możliwość wglądu do prac klasowych, sprawdzianów i testów ucznia, natomiast nauczyciel nie jest upoważniony do udzielania informacji telefonicznych. Rodzic ma wgląd do prac dziecka w czasie trwania konsultacji lub w godzinach prowadzonych przez nauczyciela zajęć.

     Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen bieżących.

     Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez ucznia w I oraz II semestrze

      

     Oceny bieżące i ich waga

      

     waga

     Sprawdziany pisemne

     5

     Kartkówki

     4

     Odpowiedź ustna

     4

     Praca na lekcji

     2

     Zadanie domowe

     2

     Aktywność

     1,3,5 *

     Prezentacja/projekt 4
     Konkursy 5

     * W zależności od stopnia trudności

     Pod pojęciem aktywności rozumiemy:

     • Częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji
     • Udział w konkursach przedmiotowych
     • Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych
     • Prezentacja referatu, przygotowanie projektu

      

     Ocenom bieżącym ze znakami „+” i „–” przyporządkowuje się odpowiednie wartości według skali:

     •  

     Ocena:

     6

     6-

     5+

     5

     5-

     4+

     4

     4-

     3+

     3

     3-

     2+

     2

     2-

     1+

     1

     Wartość:

     6

     5.75

     5.5

     5

     4.75

     4.5

     4

     3.75

     3.5

     3

     2.75

     2.5

     2

     1.75

     1.5

     1

      

     Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających uczniowi w uczeniu się, poprzez wskazanie w formie ustnej oraz pisemnej, co uczeń robi dobrze, a co wymaga większej pracy.

      

     Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz roczną następująco:

     średnia

     stopień

     poniżej 1,75

     niedostateczny

     od 1,75 do 2,60

     dopuszczający

     od 2,61 do 3,60

     dostateczny

     od 3,61 do 4,60

     dobry

     od 4,61 do 5,30

     bardzo dobry

     od 5,31

     celujący

      

     Obowiązkiem ucznia jest posiadanie zeszytu (prowadzenie go ) i podręcznika oraz materiałów dodatkowych dostarczanych przez nauczycieli.

     Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości.                        

     Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Krótkie sprawdziany pisemne tzw. „kartkówki”, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie są zapowiadane.

     Uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest do napisania zaległego testu w ciągu 2 tygodni od pojawienia się w szkole. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnej formie sprawdzenia wiedzy nauczyciel wpisuje do dziennika „0”. Uczeń ma obowiązek uzupełnić ocenę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. (W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, uczeń ma maksymalnie 2 tygodnie na napisanie pracy pisemnej.) Ocena po napisaniu zaległej pracy jest wpisywana zamiast wcześniejszego „0”. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z obowiązku uzupełnienia oceny, w miejsce  "0" wpisana zostaje ocena niedostateczna "1", która jest wliczana do końcowej średniej. Jeśli uczeń nie poprawi "0", to jedynka wpisana przez nauczyciela nie może być poprawiona. 

     Jeżeli uczeń odda na sprawdzianie pisemnym pustą kartkę i nie podejmie próby rozwiązywania zadań, straci prawo do poprawy sprawdzianu.

     Ocenę niedostateczną można poprawić jednokrotnie w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Sprawdzian pisemny poprawia się w formie pisemnej.

     Korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej.

     Przygotowane przez nauczyciela testy, sprawdziany i inne materiały sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów, nie mogą być kopiowane ani fotografowane.

     Nieprzygotowanie do zajęć

     Liczba zgłaszanych „nieprzygotowań” w semestrze uzależniona jest od ilości godzin nauczania w danej klasie i wynosi maksymalnie 2 nieprzygotowania w semestrze. Niewykorzystane „NP.”  nie przechodzą na następny semestr.

     Nieprzygotowanie uczeń zgłasza zaraz na początku lekcji.

     Na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen semestralnych i końcowych nie można zgłaszać „NP.”.

     „NP.” nie zgłasza się w przypadku zapowiedzianych wcześniej powtórek, kartkówek i testów.

     Brak zadania domowego traktowany jest również jako nieprzygotowanie do lekcji. Jeśli dany uczeń wykorzystał już wcześniej możliwości zgłoszenia „NP”, w przypadku braku zadania otrzymuje ocenę niedostateczną.

     W razie przypadków losowych ( np. długa choroba, pobyt w szpitalu) nauczyciel ustala indywidualnie dla ucznia adekwatny do potrzeb czas na uzupełnienie wiadomości.

     Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

     1) Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela danych zajęć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

      2) Wniosek składa się u nauczyciela przedmiotu . 

     3) O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki: a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 75% (z wyjątkiem długotrwałej choroby ucznia); b) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być usprawiedliwione; c) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac pisemnych oceniania bieżącego i ich popraw w przypadku oceny niesatysfakcjonującej ucznia. 

     4) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków wniosek ucznia zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia lub jego rodziców. 

     5) Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu w formie pisemnej (uwzględniając dysfunkcje ucznia) obejmującego materiał określony w wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o którą się ubiega. 

     6) Termin sprawdzianu, który powinien się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ustala nauczyciel. 

     7) Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. 

     8) Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końca danego roku szkolnego.

     Egzamin poprawkowy  składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

     Część pisemna składa się z wypowiedzi pisemnej, testu gramatyczno-leksykalnego
     i rozumienia tekstu czytanego.

     W części ustnej uczeń musi wykazać się umiejętnością prostej wypowiedzi na dany temat oraz umiejętnością reagowania w różnych sytuacjach językowych  oraz opisać ilustrację
     i odpowiedzieć na pytania komisji.

     Egzamin poprawkowy uznaje się za zdany po zaliczeniu go na min. 40 %.

     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Przeprowadza się go w formie pisemnej i ustnej oraz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

     Zasady współdziałania nauczyciela z uczniami i rodzicami

     Uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego zapoznawani są z przedmiotowym systemem oceniania.

     Nauczyciel - uczeń

     1. Nauczyciel dokładnie planuje pracę na cały rok szkolny.

     2. Na początku września nauczyciel zapoznaje uczniów z programem i planem pracy.

     3. Na prośbę ucznia może on otrzymać ustne uzasadnienie wystawionej oceny.

     4. Nauczyciel mobilizuje ucznia do dalszej pracy.

     5. Nauczyciel pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju.

     6. Nauczyciel wdraża ucznia do samooceny i samodzielności.

     7. Nauczyciel wspomaga ucznia w przygotowywaniu się do konkursów i olimpiad.

     Nauczyciel - rodzice

     1. W ciągu roku szkolnego odbywają się co najmniej cztery zebrania z rodzicami.

     2. Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się poprzez platformę Vulcan  oraz w czasie ogólnych zebrań szkolnych.

     3. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania konsultacji telefonicznej.

     4. Podczas konsultacji lub wywiadówek nauczyciel przekazuje rodzicom:

     a. informacje o postępach ucznia w nauce,

     b. informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

     c. wskazówki do pracy ze swoim dzieckiem,

     d. rodzice mają możliwość wglądu do prac klasowych, sprawdzianów i testów ucznia.

     5. Nauczyciel informuje poprzez dokonanie wpisu do dziennika lekcyjnego o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych  z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

      

     Zespół nauczycieli języka angielskiego

      

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych