• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • KLASY PIERWSZE- GODZINA 9.00

      1CP- 204, 1PW- 105, 1W- 104

      KLASY DRUGIE- GODZINA 11.00

      2P- 106, 2PC- 202, 2W- 206, 2CW4- 201, 2P4- 203

      KLASY TRZECIE- GODZINA 12.00

      3P- 101, 3CWP- 107

      PROSZĘ PAMIĘTAĆ O DEZYNFEKCJI RĄK, MASECZKACH I ZACHOWANIU DYSTANSU.

      PROSZĘ O PRZYCHODZENIE DO SZKOŁY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM!

     • Procedury bezpieczeństwa epidemicznego

     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa epidemicznego

      • Do Szkoły mogą przybyć wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku zauważenia przez pracownika placówki objawów chorobowych u ucznia (kaszel, katar, duszności, temperatura powyżej 37,5 st.) rodzice zostaną natychmiast poinformowani telefonicznie o tym fakcie i zobowiązani są do natychmiastowego zabrania swojego dziecka ze szkoły.
      • Jeżeli w domu rodzinnym ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub wśród jego domowników wystąpiły objawy chorobowe (podwyższona temperatura, ból gardła, kaszel, duszności, zmęczenie itd.) uczniowi nie wolno przybyć do Szkoły.
      • Po wejściu do szkoły każdy uczeń dezynfekuje ręce i  przechodzi do sali, w której odbywają się lekcje. Nie należy przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku.
      • W czasie zajęć każdy uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów do pisania, nie wolno ich pożyczać.
      • Po zakończonych lekcjach uczeń opuszczając budynek szkolny jeszcze raz dezynfekuje ręce.
      • Należy unikać kontaktu z większą liczbą uczniów.
      • Rekomenduje się używanie maseczek podczas pobytu w szkole.

      II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

      1. Przed wejściem do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk. Każda osoba wchodząca do placówki jest zobligowana zdezynfekować ręce.
      2. Konieczne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety.
      3. W trosce o zapewnienie czystości i dezynfekcji sale lekcyjne po zakończonych zajęciach będą dezynfekowane.
      4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

      III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

      1. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
      2. Do Szkoły mogą przybyć jedynie zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
      3. W placówce zostaje wyznaczone i przygotowane (tzn. wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (sala 7,).
      4. Wszystkich pracowników Szkoły, rodziców oraz uczniów zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
      5. W razie zaobserwowania jakichkolwiek objawów świadczących o możliwości zachorowania uczeń bądź pracownik niezwłocznie zostaje poddany badaniu temperatury ciała. W przypadku wystąpienia temperatury, duszności, kaszlu bądź innych objawów świadczących o tym, że osoba może być zarażona koronawirusem COVID-19 placówka natychmiast rozpoczyna wdrażanie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
      6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika:
      1. niezwłocznie odsunąć pracownika od jego miejsca pracy – pracownik musi udać się do wyznaczonego pomieszczenia w celu izolacji
      2. niezwłocznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna, wszyscy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń
      3. sprzątnąć i zdezynfekować obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
      4. stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia:
      1. niezwłocznie odizolowanie ucznia od reszty grupy
      2. wyprowadzić pozostałą grupę młodzieży z sali, w której dotychczas przebywali
      3. niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia
      4. powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
      5. nie wpuszczać do budynku szkolnego uczniów, którzy jeszcze do niego nie weszli
      6. sprzątnąć i zdezynfekować obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
      7. stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia lub pracownika wyznaczony przez dyrektora pracownik sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Wszyscy pracownicy niezwłocznie zaczynają również stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      IV. OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

      1. Do obowiązków rodziców należy:
       • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
       • przekazanie dyrektorowi (dziennik elektroniczny) istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia
       • pozostawienie ucznia w domu, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji (wszyscy członkowie rodziny muszą wówczas pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza)
       • regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie)
       • zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
      2. Do obowiązków nauczycieli i pracowników pedagogicznych należy:
       • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
       • wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone
       • nieorganizowanie wyjść poza teren placówki
       • usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować
       • wietrzenie sali, w której przebywają uczniowie, co najmniej raz na godzinę
       • zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po wejściu do placówki
       • wykonywanie innych poleceń organu prowadzącego lub dyrektora wynikających z bieżącej sytuacji w placówce
      1. Do obowiązków personelu niepedagogicznego należy:
       • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
       • sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni w budynku Szkoły zgodnie z harmonogramem i przydziałem zadań opracowanym przez dyrektora
       • po zakończeniu dnia zajęć w placówce dokładne umycie i zdezynfekowanie wszystkich powierzchni
       • wykonywanie innych poleceń organu prowadzącego lub dyrektora wynikających z bieżącej sytuacji w placówce
     • Zdalna Szkoła+ w Katowicach

     • Tytuł projektu: Zdalna Szkoła+ w Katowicach

       

       

      Szkoła XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach
      otrzymała 7  tabletów, które wspomogą zdalną naukę.

       

      Szczegóły projektu:

       Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
      2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

      Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 330 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 79 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe
      i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

      Okres realizacji rzeczowej projektu: III kw. 2020 r.

      Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 165.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 165.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

      Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.

       

     • Egzaminy poprawkowe

     • 27 sierpnia 2020r.

       

      JĘZYK ANGIELSKI- godz. 10.00- sala 203

      Skład komisji:

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch - przew.

      mgr Adriana Płuciennik-Mentel

      mgr Małgorzata Korzeniowska

       

       

      28 sierpnia 2020r.

       

      JĘZYK NIEMIECKI- godz. 10.00- sala 203

      Skład komisji:
      mgr Edyta Porządnicka-Lamch- przew.

      mgr Marek Manowski

      mgr Agnieszka Błaszczyk-Przybyło

       

     • Ważne- wytyczne w sprawie przeprowadzenia matur

     • NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA UCZNIÓW

      [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
      w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
      w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

      [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
      z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      1. zdający
      2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
       i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
      3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
      4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
      5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

       

      [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek- POLECAM PRZYNIESIENIE TYLKO I WYŁACZNIE DOWODU OSOBISTEGO, DŁUGOPISÓW Z CZARNYM WKŁADEM ORAZ PRZYBORÓW POMOCNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO DANEGO PRZEDMIOTU.

      [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.1). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

      [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

      [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

      [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
      na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

      [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

      [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
      w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
      i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
      z wyjątkiem sal egzaminacyjnych. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

       

      [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
      2. wychodzi do toalety
      3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

       

      Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
      np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

      [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
      po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
      (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       

      [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
      z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

       

      Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

       

      1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
       ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
       niż do 29 maja 2020 r.

       

      1. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

       

      Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
      w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

      [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

      [*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
      o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

       

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

       

      [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
      o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
      2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
       po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
      3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
      4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
       po zakończonym egzaminie.

       

      [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
       

      1. [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

       

      [*] Zdający potwierdzają swoją obecność
      na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

       

      [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

       

     • Studia AWL

     • Termin rejestracji i składania dokumentów na studia wojskowe został przedłużony. Rejestracji można dokonywać  elektronicznie na stronie internetowej Akademii w przedłużonym okresie, do 30 czerwca 2020 roku.

      Kandydaci na żołnierzy zawodowych mają do wyboru następujące kierunki:

      - Dowodzenie

      - Inżynieria Bezpieczeństwa

      - Logistyka

      - Informatyka (NOWY KIERUNEK)

      Więcej informacji:

      https://awl.edu.pl/

      Sekcja Rekrutacji:tel.: 261- 658 - 576 lub 261 - 658 – 151

      rekrutacja@awl.edu.pl lub rekrutacja2@awl.edu.pl

       

     • Pożegnanie klas trzecich

     • "Nie porzucaj nadzieje,

      Jakoć się kolwiek dzieje,

      Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

      A po złej chwili piękny dzień przychodzi..."

      Nietypowy to cytat na zakończenie roku, bo sytuacja wirtualnego zakończenia roku szkolnego w okresie pandemii   nie jest typowa. Zamiast wspominać   mile chwile oglądając prezentacje multimedialne złożone z waszych zdjęć – co było wieloletnią tradycją w dniu pożegnania klas trzecich- raczej z niepewnością wybiegamy myślami ku przyszłości…

      I właśnie w tym niespokojnym czasie dedykuję wam słowa Jana Kochanowskiego z Pieśni IX : nie porzucajcie nadziei, pamiętajcie, że po złej chwili przychodzi piękny dzień. Nigdy nie traćcie więc nadziei ani wiary we własne siły ani w możliwości drugiego człowieka.

      Dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze przygotować Was nie tylko do matury, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Mamy nadzieję, że oprócz dat, nazwisk, definicji i wzorów zapamiętacie również te wskazówki, które pomogą Wam  w niedalekiej przyszłości  być ludźmi szczęśliwym, którzy potrafią dawać to szczęcie najbliższym a zarazem angażować się w życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe naszej Małej Ojczyzny.

      Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w różne dziedziny szkolnej rzeczywistości: wolontariat, uroczystości patriotyczne, konkursy, zawody sportowo- obronne. Wielu z Was poświęcało swój czas wolny, by reprezentować Naszą Szkołę na uroczystościach patriotycznych. Dziękujemy, że nosiliście ten mundur z dumą i byliście wierni słowom uroczystego ślubowania złożonego w pierwszej klasie.

      Mamy nadzieję, ze zobaczymy się wkrótce na egzaminach maturalnych i będziemy mogli życzyć Wam powodzenia patrząc Wasze oczy…. a nie w ekrany komputerów. ”  Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

      A po złej chwili piękny dzień przychodzi..."

     • Telefon zaufania

     • Drodzy Rodzice I Uczniowie

      Z powodu sytuacji związanej z pojawieniem się epidemii koronawirusa i braku możliwości osobistego kontaktu szkoła uruchamia tymczasowy telefon zaufania, by zaoferować Państwu i Uczniom inną możliwość współpracy. Pedagog szkolny pod numerem 604 172 871 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 jest gotowy do udzielenia pomocy i wsparcia.

      Równocześnie informuję, że wszelkie problemy natury pedagogicznej i psychologicznej można również zgłaszać w naszej poradni pod numerem 32 254 23 12 od godz. 9.00 do 13.00 692 125 140 od godz.8.00 do 16.00 509 582 994 od godz. 8.00 do 12.00 lub drogą emailową na adres poradnia1@ppp1katowice.pl

      Wszystkim życzę dużo zdrowia i spokoju

      Pozdrawiam serdecznie pedagog szkolny Barbara Moskaluk

     • Dzień Otwarty 4 marca

     • Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli do naszej szkoły. Ośmioklasistów zapraszamy do naszej szkoły!!

     • Praca szkoły

     • Szanowni Rodzice

      Czas, który obecnie przeżywamy wymaga od nas wiele cierpliwości i życzliwości. Proszę o wsparcie i tłumaczenie, że nikt nie zostawia dzieci samych sobie, że mogą pytać, oglądać polecane przez nauczycieli materiały, samodzielnie rozwiązywać zadania, co jest bardzo ważne a przede wszystkim daje możliwość sukcesu na egzaminie maturalnym. Jeśli ktoś czegoś nie zrozumie, to może pytać nauczyciela na bieżąco ale też zapytać będzie mógł jak szczęśliwie wrócimy do normalnej pracy.

      Kochani Uczniowie

      Wiem, że jednak trudno Wam bez nauczycieli ale musimy sobie radzić.  

      W najbliższych dniach zostaniecie poinformowani przez swoich nauczycieli o:

      - ewentualnych zmianach w Przedmiotowych Systemach Oceniania,

      - sposobie prowadzenia zajęć,

      -ilości i rodzaju ocen, które uczniowie mogą zdobyć w tym okresie,

      -sposobie poprawy ocen,

      -formach i terminach konsultacji.

      Podstawowym źródłem przekazywania informacji jest system Vulcan. Osoby, które jeszcze nie mają dostępu proszone są o kontakt z wychowawcą klasy.

      Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

      Proszę o kontakt z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

      Zachęcam wszystkich do pozostania w domu. Życzę dużo zdrowia i spokoju.

       

       

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • sekretariat@15lo.katowice.pl
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych