• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • KLASY PIERWSZE- GODZINA 9.00

      1CP- 204, 1PW- 105, 1W- 104

      KLASY DRUGIE- GODZINA 11.00

      2P- 106, 2PC- 202, 2W- 206, 2CW4- 201, 2P4- 203

      KLASY TRZECIE- GODZINA 12.00

      3P- 101, 3CWP- 107

      PROSZĘ PAMIĘTAĆ O DEZYNFEKCJI RĄK, MASECZKACH I ZACHOWANIU DYSTANSU.

      PROSZĘ O PRZYCHODZENIE DO SZKOŁY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM!

     • Procedury bezpieczeństwa epidemicznego

     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa epidemicznego

      • Do Szkoły mogą przybyć wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku zauważenia przez pracownika placówki objawów chorobowych u ucznia (kaszel, katar, duszności, temperatura powyżej 37,5 st.) rodzice zostaną natychmiast poinformowani telefonicznie o tym fakcie i zobowiązani są do natychmiastowego zabrania swojego dziecka ze szkoły.
      • Jeżeli w domu rodzinnym ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub wśród jego domowników wystąpiły objawy chorobowe (podwyższona temperatura, ból gardła, kaszel, duszności, zmęczenie itd.) uczniowi nie wolno przybyć do Szkoły.
      • Po wejściu do szkoły każdy uczeń dezynfekuje ręce i  przechodzi do sali, w której odbywają się lekcje. Nie należy przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku.
      • W czasie zajęć każdy uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów do pisania, nie wolno ich pożyczać.
      • Po zakończonych lekcjach uczeń opuszczając budynek szkolny jeszcze raz dezynfekuje ręce.
      • Należy unikać kontaktu z większą liczbą uczniów.
      • Rekomenduje się używanie maseczek podczas pobytu w szkole.

      II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

      1. Przed wejściem do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk. Każda osoba wchodząca do placówki jest zobligowana zdezynfekować ręce.
      2. Konieczne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety.
      3. W trosce o zapewnienie czystości i dezynfekcji sale lekcyjne po zakończonych zajęciach będą dezynfekowane.
      4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

      III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

      1. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
      2. Do Szkoły mogą przybyć jedynie zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
      3. W placówce zostaje wyznaczone i przygotowane (tzn. wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (sala 7,).
      4. Wszystkich pracowników Szkoły, rodziców oraz uczniów zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
      5. W razie zaobserwowania jakichkolwiek objawów świadczących o możliwości zachorowania uczeń bądź pracownik niezwłocznie zostaje poddany badaniu temperatury ciała. W przypadku wystąpienia temperatury, duszności, kaszlu bądź innych objawów świadczących o tym, że osoba może być zarażona koronawirusem COVID-19 placówka natychmiast rozpoczyna wdrażanie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
      6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika:
      1. niezwłocznie odsunąć pracownika od jego miejsca pracy – pracownik musi udać się do wyznaczonego pomieszczenia w celu izolacji
      2. niezwłocznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna, wszyscy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń
      3. sprzątnąć i zdezynfekować obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
      4. stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia:
      1. niezwłocznie odizolowanie ucznia od reszty grupy
      2. wyprowadzić pozostałą grupę młodzieży z sali, w której dotychczas przebywali
      3. niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia
      4. powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
      5. nie wpuszczać do budynku szkolnego uczniów, którzy jeszcze do niego nie weszli
      6. sprzątnąć i zdezynfekować obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
      7. stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia lub pracownika wyznaczony przez dyrektora pracownik sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Wszyscy pracownicy niezwłocznie zaczynają również stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      IV. OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

      1. Do obowiązków rodziców należy:
       • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
       • przekazanie dyrektorowi (dziennik elektroniczny) istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia
       • pozostawienie ucznia w domu, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji (wszyscy członkowie rodziny muszą wówczas pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza)
       • regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie)
       • zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
      2. Do obowiązków nauczycieli i pracowników pedagogicznych należy:
       • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
       • wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone
       • nieorganizowanie wyjść poza teren placówki
       • usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować
       • wietrzenie sali, w której przebywają uczniowie, co najmniej raz na godzinę
       • zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po wejściu do placówki
       • wykonywanie innych poleceń organu prowadzącego lub dyrektora wynikających z bieżącej sytuacji w placówce
      1. Do obowiązków personelu niepedagogicznego należy:
       • stosowanie się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole
       • sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni w budynku Szkoły zgodnie z harmonogramem i przydziałem zadań opracowanym przez dyrektora
       • po zakończeniu dnia zajęć w placówce dokładne umycie i zdezynfekowanie wszystkich powierzchni
       • wykonywanie innych poleceń organu prowadzącego lub dyrektora wynikających z bieżącej sytuacji w placówce
     • Zdalna Szkoła+ w Katowicach

     • Tytuł projektu: Zdalna Szkoła+ w Katowicach

       

       

      Szkoła XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach
      otrzymała 7  tabletów, które wspomogą zdalną naukę.

       

      Szczegóły projektu:

       Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
      2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

      Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 330 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 79 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe
      i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

      Okres realizacji rzeczowej projektu: III kw. 2020 r.

      Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 165.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 165.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

      Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.

       

   • Kontakty

    • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    • sekretariat@15lo.katowice.pl
    • 32 204 65 98 32 204 65 97
    • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych