I pomoc

Nawigacja

Model szkoły, model nauczyciela, model absolwenta Historia szkoły Nasz patron Hymn szkoły Program wychowawczy

O szkole

Program wychowawczy

Załącznik nr 5 do statutu- Program wychowawczy

 1. Główne założenia programu wychowawczego

 

 1. Integracja wychowania i kształcenia jako podstawowych elementów całościowego rozwoju ucznia.
 2. Dbałość szkoły o zachowanie właściwych proporcji między przekazem informacji, rozwijaniem umiejętności i wychowywaniem czyli nauczaniem i wychowaniem.
 3. Traktowanie ucznia jako podmiotu wychowania i kształcenia jako potencjalnego klienta naszej oferty edukacyjnej, mającej na celu zainteresowanie uczniów i rodziców ofertą „dobrej” wychowawczo i edukacyjnie szkoły – tworzenie szkoły przyjaznej.
 4. Współpraca dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, katechetów, prowadząca do stworzenia właściwego klimatu wychowawczego, opartego na stosunkach wzajemnego szacunku, życzliwości, a tym samym stworzenie warunków do efektywnej edukacji.
 5. Włączenie wszystkich organów szkoły (kierownictwo szkoły, nauczyciele, uczniowie /samorząd/, rodzice /Rada Rodziców/, w pracę wychowawczą, zmierzającą do przezwyciężenia chaosu w sferze wartości uczniów.
 6. Nasycenie pracy dydaktycznej elementami wychowawczymi.
 7. Realizacja tematyki wychowawczej na lekcjach z wychowawcą.

 

2.    Priorytety w zakresie wychowania

 

 1. Pomoc uczniowi w odnalezieniu właściwego systemu wartości i ich hierarchizacja.
 2. Odnajdywanie miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej.
 3. Kształtowanie etyki pracy.
 4. Informowanie o współczesnych zagrożeniach i patologiach społecznych, jak narkomania, alkoholizm.

 

 1.     Model absolwenta

 

 1. Przygotowany do kontynuacji nauki zgodnie z profilem klasy.
 2. Szanujący przełożonych, mundur i symbole narodowe. 
 3. Zdolny do podjęcia pracy w wojsku, policji lub innych służbach mundurowych.
 4. Posiadający umiejętność efektywnej pracy zespołowej, komunikatywny i odpowiedzialny.
 5. Radzący sobie z problemami osobistymi, a jednocześnie zdolny do wspierania słabszych.
 6. Zaangażowany w życie społeczności regionalnej: myślący globalnie - działający lokalnie.
 7. Twórczo rozwijający swoje pasje i zainteresowania przyrodnicze, artystyczne, dziennikarskie, sportowe i militarne.
 8. Podejmujący decyzje i działający zgodne z systemem wyznawanych wartości.

 

 1. Plan działań wychowawczych. 

 

Wychowanie do współżycia w społeczeństwie i umiłowania ojczyzny. 

 

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie  pożądanych postaw i wartości  prospołecznych.

1. Poznanie i respektowanie obowiązującego prawa wewnątrzszkolnego.

2. Kształtowanie postaw: odpowiedzialności, sumienności, otwartości, tolerancji.

3. Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za własny wszechstronny rozwój. 

4. Zaangażowanie w ciągłą samodzielną pracę nad sobą.

5. Kształtowanie umiejętności samokształcenia i doskonalenia technik uczenia się. 

6. Wdrażanie uczniów do samorządności i pracy na rzecz innych (postawa humanitarna, wolontariat).

7. Wyrabianie odporności na negatywne wpływy środowiskowe.

8. Inicjowanie i uczestnictwo w różnorodnych działaniach edukacyjnych, kulturalnych, szkolnych i środowiskowych. 

9. Pomoc uczniowi w rozpoznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań.

1. Zapoznanie z dokumentacją wewnątrzszkolną podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, zebrań z rodzicami, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

2. Zajęcia edukacyjne – WOS, WDŻ.

3. Działania profilaktyczne – prelekcje, warsztaty. 

4. Godziny do dyspozycji wychowawcy, spotkania z pedagogiem, programy profilaktyczne, filmy edukacyjne.

5. Udział w imprezach  środowiskowych i szkolnych.

6. Projekty i wyjazdy edukacyjne

Wychowawcy,  pedagog,

Stymulowanie i podejmowanie działań służących rozwojowi  umiejętności skutecznego  komunikowania się i integracji zespołu klasowego.

 

1. Kształtowanie relacji interpersonalnych, zasad współżycia w zespole klasowym, w środowisku szkolnym.

2. Ukazywanie i kształcenie postaw asertywnych w różnych sytuacjach życiowych.

3. Tworzenie więzi międzyludzkich i współpracy zespołowej podczas realizacji zadań.

4. Prezentacja własnych zdolności i podejmowanie działań służących rozwojowi  umiejętności skutecznego  komunikowania się i integracji zespołu klasowego.

1. Wyjazdy integracyjne, edukacyjne, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, obozy.

2. Uroczystości i imprezy klasowe.

3. Spotkania z zaproszonymi gośćmi, filmy edukacyjne.

4. Zajęcia psychoedukacyjne:  psychologa, pedagoga, godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wdż.

5. Strony internetowe, gazetki szkolne, apele szkolne, konkursy szkolne

Wychowawcy, pedagog, psycholog,

dyrektor

Kształtowanie  szacunku do tradycji ze szczególnym  uwzględnieniem  ceremoniału szkolnego, jako niezbędnego czynnika w rozwijaniu  poczucia ciągłości  historycznej.

1. Udział  i przygotowanie apeli z okazji uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz świąt narodowych.

2. Rozwijanie i  pielęgnowanie tradycji i ceremoniału szkolnego.

3. Poznawanie i wyrabianie szacunku do dziedzictwa narodowego, symboli. 

4. Kształtowanie postawy patriotycznej

 1. Akademie,  uroczystości szkolne i środowiskowe.

2.  Ślubowanie klas pierwszych.

3. Festyn szkolny – Dni Patrona.

4. Pożegnanie absolwentów.

5. Dzień sportu.

6. Przyznawanie stopni kadeckich.

 

Dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele.

Ukierunkowanie  uczniów w wyborze  dalszej drogi kształcenia i planowania przyszłej  ścieżki zawodowej.

 

1. Rozpoznawanie zdolności i predyspozycji ucznia. 2. Planowanie ścieżki własnego rozwoju ucznia.

3. Wdrażanie uczniów do pełnienia ról społecznych. 4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – pomoc w wyborze szkoły i zawodu.

1. Zajęcia edukacyjne, koła  przedmiotowe .

2. Zaprezentowanie oferty rynku pracy, zajęcia pozalekcyjne, spotkania z przedstawicielami różnych szkół i zawodów oraz biur pośrednictwa pracy

3. Informatory, gazetki tematyczne.

4. Godziny wychowawcze. 

5. Salon maturzystów

6. Targi edukacyjne.

Wychowawca,  nauczyciele, pedagog, 

 

 

Wychowanie do wartości i życia w rodzinie.

 

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie i rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku w stosunku do innych  ludzi.

 

1. Budowanie tożsamości społecznej i indywidualnej.

2. Kształtowanie postaw tolerancji, otwartości, wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy.

3. Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych. 4. Propagowanie idei tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

1. Udział w akcjach charytatywnych.

2. Zajęcia psychoedukacyjne: godziny wychowawcze.

3. Udział w imprezach szkolnych i klasowych.

4. Działalność Młodzieżowego Koła Liderów

Pedagog,   nauczyciele.

Stymulowanie i wspieranie rozwoju  uczniów w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego: a)praca z uczniem o specjalnych potrzebach  edukacyjnych, b)praca z uczniem z trudnościami w nauce, c)praca z uczniem  zagrożonym demoralizacją i wykluczeniem społecznym

1. Motywowanie uczniów do nauki.

2. Indywidualizacja pracy na lekcjach.

3. Zapoznanie z technikami efektywnego  uczenia się.

4. Wyrabianie nawyku pracy z dostępnymi źródłami.

5. Różnorodna oferta zajęć  pozalekcyjnych.

6. Stworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju.

1. Karta Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

2. Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.

3. Zajęcia wyrównawcze oraz praca z uczniem zdolnym.

4. Kółka zainteresowań.

Pedagog, ,

wychowawcy,   nauczyciele ,

Kształtowanie  nawyków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

1. Zapoznanie ze sposobami aktywnego  spędzania czasu wolnego.

2. Wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

3. Promowanie zasad współpracy oraz zdrowego współzawodnictwa.

4. Współpraca z instytucjami kulturalnymi. 

1. Wycieczki, obozy.

2. Zajęcia sportowe.

3. Zajęcia na strzelnicy

4. Wyjazdy terenowe.

Nauczyciele  wychowania  fizycznego,  wychowawcy

Integrowanie uczniów,  rodziców i nauczycieli.

1. Integracja zespołów klasowych.

2. Integracja uczniów ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

3. Włączanie uczniów, rodziców i nauczycieli do różnych form aktywności w szkole oraz działalności w środowisku lokalnym. 

 

1. Ślubowanie kl. I.

2. Wigilie i spotkania klasowe.

3. Wspólne wycieczki.

4. 100 dniówka.

5. Dzień sportu.

6. Festyn Szkolny.

Wychowawcy.

Upowszechnianie wartości związanych z rodziną.

 

1. Uświadomienie wagi rodziny w życiu człowieka. 2. Zapoznanie z rozmaitością ról rodzinnych oraz związanych z nimi prawami i obowiązkami.

3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej płciowości.

4. Poszanowanie życia, miłości, przyjaźni i małżeństwa. 

5. Kształtowanie dojrzałości  psychofizycznej, uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 6. Kształtowanie umiejętności do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów.

1. Zajęcia z przedmiotu WDŻ.

2. Godziny wychowawcze.

3. Lekcje religii.

4. Spotkania z pielęgniarką. 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy,

pielęgniarka

Promowanie  pozytywnych postaw i zachowań wśród  uczniów

1. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych.

2. Rozwijanie idei wolontariatu.

3. Kształtowanie u uczniów kompetencji przydatnych na rynku pracy.

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania

5. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, społeczeństwie i rodzinie zgodnie z obowiązującymi normami i regułami.

1. Udział w WOŚP.

2. Współpraca z fundacjami.

3. Młodzieżowe Koło Liderów.

4. Honorowe Krwiodawstwo.

5. Akcje charytatywne.

Pedagog, wychowawcy

 

Wychowanie do zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Podejmowanie działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

1. Rozwijanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami, których zadaniem jest troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo (policja, straż, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole. 3. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

4. Budowanie współpracy z rodzicami w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

1. Realizowanie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego (edukacja zdrowotna), edukacji dla bezpieczeństwa.

2. Działania profilaktyczne – prelekcje (godziny wychowawcze, spotkania z policjantem), warsztaty.

3. Udział w imprezach środowiskowo – szkolnych.

4. Godziny wychowawcze.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Propagowanie i kształtowanie zasad higieny osobistej.

i higienicznego trybu życia.

1. Wdrażanie do prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia.

2. Dbanie o higienę pracy ucznia w szkole.

3. Otoczenie troskliwą i wszechstronną opieką uczniów z dysfunkcjami.

1. Zajęcia psychoedukacyjne w klasach(pielęgniarka, nauczyciel biologii, nauczyciel wdż, wychowawca, pedagog, psycholog, ) na temat zdrowego i higienicznego trybu życia. 2. Prezentacja filmów o problemach okresu dojrzewania.

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

2. Kształtowanie umiejętności racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego.

3. Uświadomienie korzyści wynikających z uprawiania sportu.

4. Zapobieganie uzależnieniom: nikotynizm, alkoholizm, dopalacze, narkotyki.

5. Rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów.

6. Promowanie zdrowego trybu życia.

7. Nawiązanie współpracy ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami działającymi na rzecz pracy z uczniami zagrożonymi patologiami społecznymi.

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym (turnieje szkolne i międzyszkolne).

2. Imprezy, uroczystości szkolne i środowiskowe, konkursy oraz wystawy.

3. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w wycieczkach oraz wyjazdach surwiwalowych jako formy spędzania czasu wolnego (włączenie uczniów z dysfunkcjami).

4. Uwrażliwienie młodzieży na  zagrożenia współczesnego świata (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienie od komputera i telefonu komórkowego) – pogadanki, konkursy, lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze.

5. Realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Pedagog,  nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy. 

 

Wychowanie do postaw proekologicznych.

 

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie z ekologicznym trybem życia.

 

1. Kształtowanie aktywnych postaw w działaniach na rzecz środowiska.

1. Udział w akcjach ekologicznych (m.in. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

2. Konkursy o tematyce ekologicznej i zdrowotnej.

3. Realizacja tematów z zakresu ekologii na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych.

Wychowawcy, nauczyciele biologii i geografii, pielęgniarka

Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

1. Zrozumienie konieczności zachowań ekologicznych.

2. Poznawanie piękna przyrody w regionie i umiejętność docenienia go, kształtowanie wrażliwości na estetykę otoczenia.

3. Poznawanie źródeł energii odnawialnej.

1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska.

2. Poznawanie fauny i flory na terenie gminy. 3. Kształtowanie umiejętności właściwego obcowania z przyrodą podczas wycieczek, wyjść, rajdów.

4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Wychowawcy, nauczyciele biologii,  chemii i  geografii

Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego występujących w otoczeniu ucznia i podejmowanie działań związanych z jego ochroną

1. Uświadomienie konieczności segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

2. Poznawanie skutków niewłaściwego odprowadzania ścieków.

1. Zwracanie uwagi na potrzebę dbania o estetykę otoczenia.

Wychowawcy nauczyciele biologii,  chemii i  geografii.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć