• Regulamin rekrutacji

    • Regulamin rekrutacji

     Sposób rekrutacji:

     Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2023/2024 nabór do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas: wojskowej, zarządzania kryzysowego- policyjnej i strażackiej, cywilnej oraz do Oddziału Przygotowania Wojskowego.

     Przedmioty rozszerzone: geografia,  język angielski.

     Przedmioty uzupełniające: strzelectwo i musztra, edukacja wojskowa.

     Do czteroletniego XV Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają uczniowie będący absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

     Do XV Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.

     Zasady punktacji:

     Oddział Przygotowania Wojskowego:

     1. Do klasy I oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

     1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

     2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

     3) posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do szkoły;

     4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

     2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

     3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

     1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

     2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego lub plastyki,

     3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

     4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

     b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

     Pozostałe oddziały:

     I. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

     1) języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;

     2) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3.

     II. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego lub plastyki wymienionych o na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

     1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

     2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

     3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

     4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

     5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

     III.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

     IV.  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

     d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

     5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

     VI. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

     1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym - przyznaje się po 35 punktów, b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów, d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

     2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym - przyznaje się 30 punktów, b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów, c) dobrym - przyznaje się 20 punktów, d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

     2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

     3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

     VII. 1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

     1)dyrektor szkoły,

     2)osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

     2. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

     3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

     1)sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

     2)sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe;

     3)sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

     4)sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     2.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

     3.Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

     4.Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

     5.Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     6.Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

     7.Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje,               o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

     Harmonogram czynności:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami- oddział OPW- przygotowania wojskowego

     od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz.15.00

     Od 27 lipca do 1 sierpnia 2023 do godz.15.00

     2

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowego

     od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz.15.00

     Od 27 lipca do 1 sierpnia 2023 do godz.15.00

     3

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego

     6 czerwca 2023r. godz. 10.00

      

     4

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

     Do 14 czerwca 2023r.

     Do 8 sierpnia 2023r.

     5

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

     od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023r. godz.15.00

     ---

     6

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

     do 10 lipca 2023r.

     do 1 sierpnia 2023 r.

     7

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     18  lipca 2023 r.

     8 sierpnia 2023 r.

     8

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz.15.00

     od 8 sierpnia 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. do godz.15.00

     9

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     26 lipca 2023r. do godz.14.00

     16 sierpnia 2023 r.

      Postanowienia:

     1.Dyrektor Liceum decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

     2. W przypadku dokonania pełnego naboru decyzją Dyrektora Liceum zostaje ogłoszony termin zakończenia naboru do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego (po zakończeniu obligatoryjnych przyjęć do klas pierwszych).

     3.  Dyrektor Liceum ponadto:

     1)przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej,

     2)zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym typie szkoły .

     4. Listy uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

     5. Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą,  przyjmowani są do szkoły  na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

     Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej:

      1. Kandydat może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

     2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

     3. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

     4. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 3 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

     Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych           w odpowiednich przepisach prawnych.

     Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 dostępne są:  w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej:  www.15lokatowice.edupage.org    oraz w informatorach o szkole. Sekretariat czynny jest w godzinach 7.30 – 15.30.

      

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych