• Regulamin rekrutacji

    • Regulamin rekrutacji

     Sposób rekrutacji:

     Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2022/2023 nabór do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas:

     Wojskowej, zarządzania kryzysowego- policyjnej i strażackiej, cywilnej o specjalnościach: samoobrona,  ratowniczo-medycznej.

     Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

     Przedmioty uzupełniające: strzelanie i musztra, edukacja wojskowa, samoobrona.

     Do czteroletniego XV Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają uczniowie będący absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

     Do XV Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.

     I.Zasady punktacji:

     1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,

     1) wynik przedstawiony w procentach z:

     a) języka polskiego,

     b) matematyki  - mnoży się przez 0,3;

     2) wynik przedstawiony w procentach z:

     a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,

     b) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych /język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne lub plastyka/ za oceny wyrażone w stopniu:

     1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

     2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

     3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

     4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

     5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.                                                                                                                                                                                                                                      3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem,  przyznaje się 7 punktów.                                                                                                                                                                                                   4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, za:

     1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

     2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

     b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

     c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

     3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

     f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

     4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

     a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

     c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

     5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

     b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

     c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.                                                                                                                                                                                                                                                    5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.                                                                                                                                                                                                                                                           6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.                                                                                                                                                                                                                                                 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

     1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,

     b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

     c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,

     d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,

     e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;

     2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

     b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

     c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

     d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

     e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.                                                                                                                                                                                                                                     8.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.                                                                                                                                  9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

     II. Komisja rekrutacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

     1)dyrektor szkoły,

     2)osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

     2. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

     3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

     1)sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

     2)sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe;

     3)sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

     4)sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     2.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły    i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

     3.Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

     4.Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

     5.Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     6.Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

     7.Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje,               o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

     III. Harmonogram czynności:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

     od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz.15.00

     od 1 do 3 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

     2

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

     od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022r. godz.15.00

     ---

     3

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

     do 13 lipca 2022r.

     do 3 sierpnia 2022 r.

     4

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     20  lipca 2022 r.

     12 sierpnia 2022 r.

     5

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz.15.00

     od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz.15.00

     6

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     29 lipca 2022 r. do godz.14.00

     19 sierpnia 2022 r.

     IV. Postanowienia:

     1.Dyrektor Liceum decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy.

     2. W przypadku dokonania pełnego naboru decyzją Dyrektora Liceum zostaje ogłoszony termin zakończenia naboru do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego (po zakończeniu obligatoryjnych przyjęć do klas pierwszych).

     3.  Dyrektor Liceum ponadto:

     1)przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej,

     2)zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym typie szkoły .

     4. Listy uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

     5. Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą,  przyjmowani są do szkoły  na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

     V. Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej:

      1. Kandydat może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

     2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

     3. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

     4. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 3 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

     Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych           w odpowiednich przepisach prawnych.

     Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 dostępne są:  w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej:  www.15lokatowice.edupage.org    oraz w informatorach o szkole. Sekretariat czynny jest w godzinach 7.30 – 15.30.

      

     Załącznik do Regulaminu Rekrutacji- Oddział Przygotowania Wojskowego

     1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej- Oddział Przygotowania Wojskowego prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
      

     1. spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe;
       
     2. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
       
     3. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
       
     4. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
       
     1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.
       
     2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
       
     1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
       
     2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego;
       
     3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
       
     4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
       
      1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe,
        
      2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
        
     1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3–7 ustawy Prawo oświatowe. Przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stosuje się.
       

      

      

     PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

     Sposób przeprowadzenia:

     na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

      ▪ 5 skłonów (dziewczęta 3 skłony) w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej (rys. a);

     ▪ bieg zygzakiem (trzy razy chłopcy i dwa razy dziewczęta – z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki A – rys. b). W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;

     ▪ skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem – rys. c);

     ▪ przewrót w przód na skrzyni wzdłuż (chłopcy 4, dziewczęta 3 części skrzyni – rys. d);

     ▪ naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce – rys. e, f);

     ▪ obiegnięcie chorągiewki (rys. f), powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia „a”, który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.

     Załącznik do Regulaminu Rekrutacji- Oddział Przygotowania Wojskowego

     1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej- Oddział Przygotowania Wojskowego prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
      

     1. spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe;
       
     2. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
       
     3. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
       
     4. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
       
     1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.
       
     2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
       
     1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
       
     2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, historii lub wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego;
       
     3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
       
     4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
       
      1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe,
        
      2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
        
     1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3–7 ustawy Prawo oświatowe. Przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stosuje się.
       

      

      

     PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

     Sposób przeprowadzenia:

     na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

      ▪ 5 skłonów (dziewczęta 3 skłony) w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej (rys. a);

     ▪ bieg zygzakiem (trzy razy chłopcy i dwa razy dziewczęta – z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki A – rys. b). W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;

     ▪ skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem – rys. c);

     ▪ przewrót w przód na skrzyni wzdłuż (chłopcy 4, dziewczęta 3 części skrzyni – rys. d);

     ▪ naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce – rys. e, f);

     ▪ obiegnięcie chorągiewki (rys. f), powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia „a”, który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.

     Harmonogram czynności:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

     od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz.15.00

     od 1 do 3 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

     2

     Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

     od 31 maja do 13 czerwca 2022

     od 4 do 8 sierpnia 2022r.

     3

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy

     uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

     do 15 czerwca 2022 r.

     II termin 3 do 8 lipca 2022 r.

     do 11 sierpnia 2022 r

     4

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

     od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022r. godz.15.00

     ---

     5

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

     do 13 lipca 2022r.

     do 3 sierpnia 2022 r.

     6

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     20  lipca 2022 r.

     12 sierpnia 2022 r.

     7

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz.15.00

     od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz.15.00

     8

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     29 lipca 2022 r. do godz.14.00

     19 sierpnia 2022 r.

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • sekretariat@15lo.katowice.pl
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych