• Wewnątrzszkolna instrukcja

    • Wewnątrzszkolna Instrukcja

     Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego

      

     w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach

      

     w roku szkolnym 2021/2022

      

      

     Instrukcja opracowana na podstawie:

      

     • komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      

      

     W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

      

     SZE - szkolny zespół egzaminacyjny,

     PZE - przedmiotowy zespół egzaminacyjny,

     ZN - zespół nadzorujący,

     OKE - okręgowa komisja egzaminacyjna,

     CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna.

      

     1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

      

     1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów:

      

     1. Po dostarczeniu do szkoły materiałów egzaminacyjnych przez OKE w Jaworznie przyjmujący przesyłkę Przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, sprawdza w obecności innego członka SZE, przechowuje i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.
     2. Przewodniczący SZE lub upoważniony członek zespołu egzaminacyjnego,  bezpośrednio po otrzymaniu pakietu (przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi) od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z załączoną do przesyłki lub przysłaną przez OKE w innym trybie instrukcją, czy liczba, rodzaj materiałów i dokumentów egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu.
     3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pakietu lub niezgodności z zapotrzebowaniem na materiały i dokumenty egzaminacyjne niezwłocznie zawiadamia telefonicznie oraz pisemnie dystrybutora, a także dyrektora OKE.
     4. Zawiadomienie pisemne wysyła się faksem i listem poleconym oraz załącza się do dokumentacji szkoły i wpisuje do dziennika podawczego.
     5. Zgodnie z przepisami prawa dalsze decyzje podejmuje dyrektor OKE.
     6. W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej Przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, który podejmuje dalsze decyzje.
     7. Dostarczona przez dystrybutora dokumentacja egzaminacyjna traktowana jest jako przesyłka specjalnego rodzaju, a więc wpisywana do rejestru przesyłek. Dziennik Korespondencyjny, w którym wpisuje się przesyłki specjalnego rodzaju znajduje się w Sekretariacie szkoły.
     8. W przeciwieństwie do przesyłek specjalnego rodzaju innych niż dokumentacja egzaminu maturalnego, przesyłki z materiałami egzaminu maturalnego otwiera tylko i wyłącznie Przewodniczący SZE w obecności innego członka SZE.

      

     1. Przechowywanie i udostępnianie materiałów egzaminacyjnych przed przeprowadzeniem egzaminu maturalnego:

      

     1. Materiały egzaminacyjne przekazane przez dystrybutora i sprawdzone zgodnie                         z procedurami przechowywane są w szafie pancernej.
     2. Klucze do szafy i dostęp do materiałów egzaminacyjnych przechowywanych w szafie, znajdującej się w sekretariacie posiadają: Przewodniczący SZE, którym jest dyrektor szkoły.
     3. Dokumentacja maturalna pozostająca w szkole po zakończeniu egzaminu jest archiwizowana zgodnie z przepisami prawa i przechowywana w archiwum przez okres 5 lat.
     4. Osobami uprawnionymi do dostępu do materiałów egzaminacyjnych na podstawie upoważnienia są: Przewodniczący SZE i Zastępca Przewodniczącego SZE, Przewodniczący PZE i wchodzący w ich skład nauczyciele oraz Przewodniczący ZN.
     5. Przewodniczący SZE i  Zastępca SZE mają stały dostęp do materiałów egzaminacyjnych przesłanych przez OKE, a także innych materiałów wewnątrzszkolnych,takich jak zestawy bibliografii (które są również przechowywane we wskazanych instrukcją miejscach). Są obecni szczególnie w sytuacjach:
     1. odbioru (w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego), sprawdzenia i umieszczenia dokumentów we wskazanych miejscach;
     2. przygotowywania i przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE;
     3. przygotowywania pakietów materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień egzaminu dla    każdego PZE;
     4. sprawdzania w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone (a w przypadku ich naruszenia niezwłocznego zawiadamiania dyrektora OKE).
     5. przekazywania przewodniczącym ZN odpowiedniej liczby arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu.

     j)  odbierania od przewodniczących ZN:

     • arkuszy egzaminacyjnych po każdej części egzaminu, uporządkowanych i zapakowanych zgodnie z instrukcją OKE
     • protokołów przebiegu egzaminu w sali oraz list zdających po zakończeniu egzaminu w danym dniu,
     • informacji o niesamodzielnym rozwiązywaniu zadań, wniesieniu do Sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnego, niedozwolonych materiałów lub przyborów pomocniczych lub zakłócaniu przebiegu egzaminu.

             k) dostarczania do  OKE w sposób wskazany przez dyrektora OKE:

      

     • uporządkowanych i zapakowanych zgodnie z instrukcją OKE arkuszy egzaminacyjnych
     • list zdających egzamin w danej sali – protokołów odbioru prac od zdających z każdej sali,
     • protokołów   zbiorczych  przebiegu   części   pisemnej   egzaminu   maturalnego   - jeden egzemplarz,
     • potwierdzonych kopii zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
     • wadliwych arkuszy egzaminacyjnych z wykazem reklamacji,
     • nienaruszonych, niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych
     • protokołów    przerwania    egzaminu    i    unieważnienia    pracy    zdającego    wraz z unieważnionym arkuszem,
     • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wykazu zawartości przesyłki..
     1. Przewodniczący SZE nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostającej w szkole dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu części pisemnej egzaminu oraz przechowuje ją zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
     2. Pozostałe osoby mające dostęp do dokumentacji egzaminacyjnej wskazane w niniejszej instrukcji uzyskują dostęp do materiałów egzaminacyjnych na podstawie decyzji Przewodniczącego SZE i zgodnie ze wskazanymi powyżej sytuacjami oraz przepisami prawa, szczególnie w zakresie postępowania z materiałami niejawnymi.
     3. Wszystkie osoby mające dostęp do materiałów egzaminacyjnych mają obowiązek podpisać oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przestrzegać tych ustaleń.

      

      1. Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych:

      

     1. Wstępna – w formie szkolenia Rady Pedagogicznej.
     2. Indywidualna – samodzielne zapoznanie się z przepisami prawa, w tym z Wewnątrzszkolną Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego: w okresie luty – marzec każdego roku szkolnego
     3. Szkolenie członków PZE i ZN prowadzone we właściwych grupach (zespołach) przez przewodniczącego SZE i Zastępcę przewodniczącego SZE: nie później niż tydzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego w każdym roku szkolnym.
     4. Członkowie SZE i inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym mają obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

      

     1. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych
       
      1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających
       arkusze egzaminacyjne:

      

     1. Przewodniczący SZE (lub upoważniona przez niego osoba) w obecności innego członka zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy           liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE oraz dystrybutora.
     2. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy, dyrektor OKE powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje co do dalszego przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.
     3. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu otrzymania od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub CKE.
     4. Decyzję dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje
           
      telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE.
     5. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami.
     1. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne:
       
     1. Przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego członek, po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym   fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
     2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję

     o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.

     1. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - przewodniczących SZE.
     2. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.

      

      

     1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych:

      

     1)  W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący Zespołu Nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych.

     2)  Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący Zespołu Nadzorującego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.

     3)  Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej

     okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

      

     4. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych:

      

     1. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione,
      dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję, co do dalszego przebiegu egzaminu.
     2. W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin
      egzaminu.

     3)   O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy
     OKE - przewodniczących SZE.

     4)  Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.

      

     5. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu:

      

     1.  W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący SZE powiadamia      dyrektora OKE.
     2. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami
      egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to
      egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym
      miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych
      terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno
      kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz.
     3. Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie pozostałych części.

     4) Informację o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w    szkole, w której zdaje egzamin.

     1. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o nowym terminie egzaminu i o ewentualnej zmianie miejsca egzaminu.

     6)  W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE  powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodniczących szkolnych zespołówegzaminacyjnych.

     7)  Informację o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkole,

     w której zdaje egzamin.

      

     1. Harmonogram realizacji zadań zgodnie z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN  (terminarz)

      

      1.  Ramowy harmonogram  działań umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/22 ( zgodnie z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN)stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

      

     Zasady obiegu informacji

      

     1. Gromadzenie i przepływ informacji o egzaminie:

      

     1. Gromadzenie informacji:
     1. Informacje o egzaminie, poza informatorami maturalnymi, gromadzone są w postaci dokumentów w gabinetach dyrektora i jego zastępcy.
     2. Informatory maturalne gromadzone są w bibliotece szkolnej
     3. Do gromadzenia informacji egzaminacyjnych wykorzystuje się również strony internetowe szkoły, na której:
     • znajdują się linki do OKE i CKE
     • umieszczona jest Wewnętrznoszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego wraz z Harmonogramem oraz strony internetowe OKE i CKE
     1. Przepływ informacji:
     1. Do 30  września 2021 roku na  zebraniu wszystkich rodziców uczniów  klas maturalnych oraz uczniom na godzinach wychowawczych wychowawca klasy bezpośrednio przekazuje informacje dotyczące egzaminu maturalnego,
     2. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie poszczególnych przedmiotów są obowiązkowo przekazywane przez nauczycieli przedmiotowych bezpośrednio uczniom w klasach maturalnych szkoły młodzieżowej,
     3. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie poszczególnych przedmiotów są obowiązkowo przekazywane przez nauczycieli przedmiotowych bezpośrednio uczniom również w klasach pierwszych, drugich i trzecich w ciągu każdego roku szkolnego, a szczególnie w zakresach związanych z wyborem przedmiotu maturalnego, specyfiką egzaminów i możliwością zgłoszenia własnych propozycji tematów do egzaminu z języka polskiego w części ustnej
     4. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli przekazywane są przez dyrekcję szkoły i osoby współpracujące wielokrotnie, cyklicznie i na bieżącą podczas rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz szkoleń wynikających z niniejszej instrukcji
     5. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego są również przekazywane uczniom przez nauczycieli wychowawców podczas lekcji wychowawczych w ciągu całego cyklu kształcenia.
     6. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego są również przekazywane rodzicom uczniów przez nauczycieli wychowawców podczas wywiadówek w ciągu całego cyklu kształcenia.
     7. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele informowani są w sposób powtarzalny i wielokrotny w ciągu całego cyklu kształcenia o możliwościach korzystania ze stron internetowych szkoły w zakresie pozyskiwania informacji o egzaminie maturalnym, w tym wykorzystywaniu linków na strony CKE i OKE
     1. Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie np. do ćwiczeń:
     1. Informacje tego typu gromadzone są w indywidualnych zbiorach nauczycieli przedmiotowych i są udostępniane uczniom w ramach lekcji, konsultacji lub innych form zgodnie ze sposobem pracy nauczyciela
     2. Dostęp do tego typu informacji jest również możliwy drogą internetową przez wykorzystywanie zewnętrznych zasobów. Uczniowie mogą wykorzystywać w tym celu stanowiska komputerowe w szkole, te, które są dostępne dla uczniów.
     1. Organizacja konsultacji oraz próbnego egzaminu maturalnego.
     1. O formach i terminach konsultacji przedmiotowych podejmują decyzje poszczególni nauczyciele, o czym informują zainteresowanych uczniów.
     2. Decyzję o przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych podejmuje dyrektor,
     3. Próbny egzamin maturalny przeprowadza się  w  terminie określonym przez dyrektora szkoły,
     4. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego w kilku terminach z zachowaniem większości procedur maturalnych lub o formie uproszczonej pod tym względem, dla klas pierwszych i drugich.

      

     1. Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczącychdostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia; zmian w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej i / lub pisemnej; udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej:

      

      

       1. Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego:

      

     1. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2021r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2021 roku. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2022 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
     2. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb

                 absolwentów odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).

                 Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i      

                 możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych   

                 sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w 

     Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowej

                 informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu

       maturalnego.

     c) Chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie

         odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza (wraz z określeniem warunków i formy dostosowania), które składają do dyrektora szkoły.

     d) Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

      

      1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu

      

     1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 2021r., wstępną pisemną deklarację.

     2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2022 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

     3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2021r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2022 roku. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2022 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

      4. Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Zdający podpisuje także w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

     5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

      1. Termin poprawkowy

     1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden jego egzamin nie został unieważniony - przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony - nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego  - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

     2. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

     3. Egzamin w terminie poprawkowym w  części pisemnej (23 sierpnia 2022 r.) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu

      

      

     4. Termin dodatkowy

      1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).

     2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

     3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

     4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE.

     5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

      

      

     5.Kolejne sesje egzaminacyjne

      

     1)  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

     Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwent składa do dyrektora szkoły macierzystej, w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku. Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się ostateczną. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach może nie składać deklaracji wstępnej. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły zdający składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora OKE, w terminie do 31 grudnia 2021r.

      

       1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego

     Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych latach – w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października 2021 roku (rok, w którym absolwent przystąpił do egzaminu po raz pierwszy).

     1.  Absolwent, który nie zdał egzaminu z języka obcego nowożytnego, może wybrać inny język obcy, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który zdawał jako przedmiot dodatkowy.

     2.  Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, nie przystąpił do egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin maturalny / któremu unieważniono egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego,  przystępując ponownie do egzaminu z tych języków, może wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej listy tematów przygotowanej w szkole.

      

       1. Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu maturalnego lub przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych

     a)  Prawo przystąpienia do egzaminu w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i części ustnej lub przystąpienia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych ma wyłącznie absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości.

     b)  Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów wybranych jako dodatkowe.

     c)  Absolwent, który chce podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej,może wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szkolnej listy tematów.

     d)  Absolwent może podwyższyć wyniki egzaminu obowiązkowego z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej na poprzednio zdawanym poziomie .

     e)  Absolwent może podwyższyć wyniki części pisemnej egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym.

     f)  Absolwent może podwyższyć wyniki egzaminów zdawanych jako dodatkowe w części ustnej i/albo części pisemnej( jeżeli zdawał na poziomie podstawowym – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, jeżeli zdawał na poziomie rozszerzonym – wyłącznie na poziomie rozszerzonym).

     g) Absolwent , który zamierza przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego, przystępuje do niego na warunkach obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

     h)  Absolwent, który podwyższył wynik lub przystąpił do egzaminu/ów z przedmiotów

          dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem.

     i)  Aneks do świadectwa i jego odpis wydawane są przez OKE i przekazywane absolwentomw macierzystej szkole za potwierdzeniem odbioru.

      

     4) Zdający podaje w deklaracji swoje dane osobowe oraz podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

      

     1. Pozyskanie członka (-ów) PZE i ZN z innej szkoły

      

     1. Przewodniczący SZE  zwróci się do dyrektorów szkół, w celu podjęcia współdziałania i koordynacji pozyskiwania członków komisji egzaminacyjnych z innych szkół.
     2. Przewodniczący SZE o problemach w kwestii pozyskania zewnętrznych członków PZE i ZN na bieżąco będzie informował władze oświatowe organu prowadzącego oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
     3. Przewodniczący SZE powołuje, na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły lub placówki, członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły.

      

     V.  Przeszkolenie i przydział zadań dla członków PZE

      

      1. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Osoby z innych placówek, niż szkoły przeprowadzające egzamin maturalny w danym roku szkolnym, obejmuje pełnym przeszkoleniem.
      2. Przewodniczący SZE przedstawia, w terminie do 27 kwietnia 2022 roku, powołanym osobom:
     1. listę ich zadań i obowiązków,
     2. procedurę przebiegu egzaminu ustnego,
     3. wzory protokołów egzaminu i kart oceny oraz określa sposób ich wypełniania,
     4. wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi
      ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej
      nieprzestrzegania.
     5. zasady przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów i dokumentacjiegzaminacyjnej, a także ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie.
     6. kryteria oceniania części ustnej egzaminu z języków obcych.
      1. Szkolenie członków PZE przewodniczący SZE przeprowadza w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem egzaminu, z tym, że członkowie PZE są gruntownie i systematycznie szkoleni w ramach posiedzeń rad pedagogicznych i  zespołu ogólnokształcącego w okresie całego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

      

     V. Zasady przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej, a także ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie.

      

       1. Przewodniczący SZE przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień egzaminu dla każdego PZE.
       2. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu PZE w każdym dniu części ustnej egzaminu z językapolskiego i języka obcego nowożytnego pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań  odpowiednią do liczby zdających przydzielonych do jego sali w danym dniu.
       3. Przewodniczący SZE odbiera od przewodniczącego PZE w każdym dniu kompletne zestawy (wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) po zakończeniu egzaminu z języka obcego nowożytnego wraz z dokumentacją egzaminacyjną.
       4. Przewodniczący SZE nadzoruje, zgodne z procedurą, przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego szczególnie:
     1. postępowanie z zestawami egzaminacyjnymi,
     1. przestrzeganie liczby uczniów i osób uprawnionych, obecnych w sali egzaminacyjnej
      w czasie trwania egzaminu,
     2. respektowanie uprawnień i przestrzeganie obowiązków obserwatorów/ekspertów
      obecnych na egzaminie, zgodnie z instrukcją otrzymaną z OKE.
     3. poprawność wypełnienia protokołów egzaminu,
     4. ogłaszanie wyników egzaminu
     5. zapewnienie warunków i form zdawania egzaminu osobom o specjalnych potrzebach (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE)
       1. W dalszej kolejności i związku z przekazaniem materiałów egzaminacyjnych do OKE przewodniczący SZE postępuje zgodnie z określonymi przez CKE i OKE procedurami.
       2. Przewodniczący SZE nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostającej w szkole dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu części ustnej egzaminu i przechowuje ją zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
       3. Przewodniczący PZE pobiera w dniu egzaminu od przewodniczącego SZE:

      

     1. listę zdających w danym dniu;
     2. druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej oceny;
     3. zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wraz z kryteriami oceniania, a także bibliografie i ramowe plany prezentacji z języka polskiego, (języka regionalnego – języka kaszubskiego) wraz kryteriami oceniania;
       1. Wydanie materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego SZE, jak i ich przekazanie przewodniczącemu PZE następuje w gabinecie dyrektora szkoły, lub w innym wydzielonym pomieszczeniu i w obecności wszystkich członków PZE.
       2. W czasie przekazania materiałów egzaminacyjnych następuje ich przeliczenie.

      

     VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających, warunków technicznych szkoły i potrzeb zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym:

      

     Ze względu na konieczność zapewnienia uczniom odpowiednich warunków pracy, w każdym momencie egzaminu uczniowie zdający egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki zobowiązani są pozostać w Sali egzaminacyjnej do końca czasu przeznaczonego na egzamin.

      

      1. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków ZN:

      

      1. Przewodniczący SZE powołuje spośród członków zespołu egzaminującego zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu co najmniej miesiąc przed terminem części pisemnej , to jest do 4 kwietnia 2021 r.
      2. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków ZN ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do ZN w innych szkołach.
      3. Przewodniczący SZE zapoznaje nauczycieli spoza szkoły z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania  i  organizacji   egzaminu   maturalnego. Osobom pozyskanym z placówek innych niż szkoły ponadgimnazjalne zapewnia pełne przeszkolenie.
      4. Przewodniczący SZE przedstawia powołanym osobom:

            a) listę ich zadań i obowiązków,

            b) procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu,

            c) wzory protokołów przebiegu egzaminu i określa sposób ich wypełniania,

     1. wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi
      ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania.
      1. Przewodniczący SZEodbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu   ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed   nieuprawnionym   ujawnieniem.
      2. Szkolenie członków ZN przewodniczący SZE przeprowadza w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem egzaminu.
        
     1. Planowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem (wydawanie materiałów egzaminacyjnych, rozmieszczenie zdających w sali, (sprawdzenie listy obecności) umożliwiające rozdanie arkuszy egzaminacyjnych punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE:

      

      1. Wydawanie materiałów egzaminacyjnych dla przewodniczących ZN odbywa się w następujący sposób:
       1. przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.
       2. przewodniczący SZE otwiera w obecności  przewodniczących   ZN   i   przedstawicieli   zdających  pakiety z materiałami egzaminacyjnymi;przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed egzaminem lub każdą częścią egzaminu.
       3. przewodniczący ZN odbiera od przewodniczącego SZE:
     • informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione
     • listy zdających
     • protokoły przebiegu egzaminu w danej sali
     • naklejki z kodami
     • materiały  egzaminacyjne do wyznaczonej sali,  odrębnie dla każdego poziomu lub każdej częściegzaminu (w obecności przedstawiciela zdających),
     1. Wydawanie materiałów egzaminacyjnych dla przewodniczących ZN odbywa się w gabinecie dyrektora lub innym wyznaczonym pomieszczeniu.
     2. Przewodniczący SZE odbiera od przewodniczącego ZN:

      

     • arkusze egzaminacyjne po każdej części egzaminu, uporządkowane i zapakowane zgodnie z instrukcją OKE
     • protokół przebiegu egzaminu w sali wraz z planem sali uwzględniającym: rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów,podział sali na sektory, ustawienie sprzętu audiowizualnego (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu), listę zdających po zakończeniu egzaminu w danym dniu, a także inną dokumentację egzaminacyjną
     1. Odbiór materiałów egzaminacyjnych odbywa się w gabinecie dyrektora lub innym wyznaczonym pomieszczeniu:
      1. Zwrot materiałów egzaminacyjnych przekazywanych przez przewodniczącego ZN

          i w obecności członków ZN do przewodniczącego SZE następuje niezwłocznie po zakończeniu każdej części egzaminu.

     1. Przewodniczący SZE przekazuje właściwe materiały egzaminacyjne do OKE w trybie przewidzianym w procedurach maturalnych. 

      

     1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego:

      

     1. Wstępne i gruntowne sprawdzenie niezbędnego sprzętu następuje nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem egzaminów.
     2. Nie później niż tydzień przed rozpoczęciem egzaminu niezbędny sprzęt zostaje ponownie sprawdzony oraz zabezpieczony tzn. zdeponowany do użytku tylko podczas egzaminu.
     3. Ostateczne sprawdzenie sprzętu następuje pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
     4. Szkoła zabezpiecza rezerwowy niezbędny sprzęt służący do przeprowadzenia egzaminu.
     5. Sprawdzenia sprzętu dokonują współdziałając ze sobą – przewodniczący i  egzaminatorzy właściwych PZE i ZN.
       

      

     VII. Zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów

      

       1. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
       2. Zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach są ustalane i ogłaszane po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez dyrektora CKE, nie później jednak niż w dwa tygodnie od ogłoszenia.
       3. Ogłoszenia o pomocach oraz zasadach ich wykorzystania znajdują się w gablocie szkolnej, a także upowszechniane są obowiązkowo przez wychowawców klas.
       4. Pomoce gromadzone są zgodnie z zapotrzebowaniem w bibliotece szkolnej i pod nadzorem szkolnego bibliotekarza, który w tym zakresie współdziała z nauczycielami przedmiotowymi i przewodniczącym SZE.
       5. Przewodniczący ZN lub wyznaczeni przez przewodniczącego ZN członkowie ZN w dniu egzaminu, najdalej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu odbierają pomoce od bibliotekarza i dostarczają je do sal egzaminacyjnych.
       6. Przewodniczący SZE ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej. Pomoce mogą znajdować się na stoliku każdego zdającego lub w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej, a zdający sygnalizuje chęć skorzystania z nich przez podniesienie ręki i czeka na  zezwolenie  przewodniczącego  zespołu nadzorującego (np. słowniki na egzaminie z języka polskiego).W takim przypadku jeden tekst (słownik) musi być dostępny dla nie więcej niż 25 zdających.

     VIII. Ustalenie sposobu rozmieszczenia zdających w sali (salach)

      

     1. Decyzje o wykorzystaniu sal do przeprowadzenia egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE, kierując się przy tym organizacyjnymi i technicznymi możliwościami szkoły w danym roku szklonym.
     2. Po dokonaniu wyboru sal egzaminacyjnych przydział uczniów do poszczególnych sal odbywa się zgodnie z zasadą przynależności do klas i listą alfabetyczną.
     3. Właściwe listy wywieszane są na tablicy informacyjnej najpóźniej na dzień przed egzaminem.

     IX.  Sposób odbierania prac od zdających po każdej części egzaminu

      

     1. W   czasie   trwania egzaminu   zdający   nie   mogą  opuszczać   sali   egzaminacyjnej.
     2. Przewodniczący ZN w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zezwolić, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi  osobami.  Zdający sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki i, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN, pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na  swoim  stoliku.  Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
     3. Jeśli  zdający  ukończył pracę przed  czasem,  przewodniczącemu każdej części egzaminu zgłasza  to  przewodniczącemu  przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę i sprawdza poprawność kodowania. Zdający wychodzi z  sali, po uzyskaniu zgody przewodniczącgo ZN, nie zakłócając pracy innym zdającym.
     4. Ze względu na konieczność zapewnienia uczniom komfortowych warunków pisania egzaminu podczas egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego i matematyki uczniowie nie opuszczają Sali egzaminacyjnej do końca czasu przeznaczonego na egzamin.
     5. Po zakonczeniu całości egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin – protokoły odbioru prac od zdających, zgodnie z szczegółową instrukcją OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu.
     6. Przewodniczący ZN przekazuje niezwlocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE.

     X. Ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) przewodniczącego ZN z przewodniczącym SZE.

      

     1. Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie się:
        1. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań
        2. Zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, przez co rozumie się:
       1. opuszczenia  sali   lub   miejsca   bez   zezwolenia
       2. porozumiewania się z innymi zdającymi
       3. wygłaszania głośnych uwag i komentarzy
       4. zadawania pytań  dotyczących zadań egzaminacyjnych
       5. wnoszenie i korzystania ze  środków łączności
       6. korzystania z niedozwolonych pomocy itp.
        1. Stwierdzenia wystąpienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiającym normalną kontynuację egzaminu (np. zasłabnięcie, wymioty itp.)
        2. Awarie techniczne np. wyłączenie prądu
        3. Zagrożenia w zakresie bhp i ppoż.
        4. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN i niezwłocznie powiadamia o sytuacji przewodniczącego SZE lub/i zastępcę przewodniczącego SZE; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.
       1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący SZE podejmuje decyzje o przerywaniu egzaminu danego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach.
       2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.
       3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym,  wpisuje się „0%”.
       4. W przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia lub wypadku stosuje się procedury postępowania oraz dokumentowania przewidziane w odrębnych przepisach, z tym, że w sytuacji koniecznej przewodniczący SZE może wpuścić do sali egzaminacyjnej wezwanych pracowników służby zdrowia w celu udzielenia pierwszej pomocy. O sytuacji takiej zawiadamia OKE.
       5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bhp i /lub ppoż. przewodniczący SZE postępuje zgodnie z odrębnymi procedurami dotyczącymi alarmów oraz zawiadamia OKE zgodnie z procedurami awaryjnymi niniejszej instrukcji.
       6. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów zgłoszonych w deklaracji – na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio  wpisuje się „0%”.

     XI. Komunikowanie wyników części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych)

      

         1. Przewodniczący SZE ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE i zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

      

      

      

      

     Edyta Porządnicka-Lamch

      

      

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych