I pomoc

Nawigacja

Andrzejewska Olga

Przedmiotowy System Oceniania

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2.      Szkolny System Oceniania w Liceum Ogólnokształcącym im. Witolda Pileckiego                                 w Katowicach.

3.       Podstawy programowe z języka polskiego.

1) Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

2) Ocenie podlegają:

- odpowiedź ustna,

- prace domowe,

- sprawdziany,

- testy czytania ze zrozumieniem,

-  wypracowania (wg kryteriów pracy maturalnej),

-  kartkówki,

-  wypowiedzi  ustne wzorowane na zestawach egzaminacyjnych (wg kryteriów  maturalnych),

-  udziały w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

- prezentacje,

-  praca w grupie (aktywność na lekcji jest oceniona przy pomocy „plusów”),

-  ćwiczenia wykonywane samodzielnie na lekcji,

-  w klasach trzecich dodatkowo oceny z powtórek przedmaturalnych.

3) Odpisywanie podczas prac pisemnych oznacza ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.

4) Kradzież praw autorskich (kopiowanie cudzych prac) oznacza ocenę niedostateczną.

5) Terminy prac pisemnych :

 - sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i oddawane po dwóch tygodniach,                     a wypracowania po trzech tygodniach,

 -kartkówki (obejmują materiał od 1 do 3 lekcji) są niezapowiedziane i oddawane po tygodniu.

6) Nieobecność na sprawdzianie.

- nieobecność usprawiedliwiona daje możliwość poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym          z nauczycielem,

- nieobecność na sprawdzianie oznaczana jest symbolem „0”.

7) Nieprzygotowanie i brak zadania można zgłosić raz w semestrze bez podania przyczyny.  Uczynić to należy najpóźniej w czasie sprawdzania obecności   (należy sporządzić listę nieprzygotowanych).

8) Uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji podręcznika, tekstu obecnie omawianej lektury        i prowadzenia na bieżąco zeszytu

10) Ocena semestralna będzie obliczana na podstawie średniej ocen.

11) Uczeń może poprawić ocenę proponowaną, poprawiając oceny cząstkowe, by uzyskać właściwą średnią.

12) Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela w przypadku powstania dużych zaległości spowodowanych dłuższą chorobą lub przypadkami losowymi. W takiej sytuacji ustala się indywidualny plan nadrabiania zaległości.

13) Uczniowie, którzy repetują , a w nowym oddziale obowiązuje inna podstawa programowa, mogą uzyskać indywidualną pomoc od nauczyciela na zajęciach dodatkowych.

14) Prace pisemne ocenia się według następującej skali:

                                   -   celujący                                                            100%- 99%

                                   -   bardzo dobry                                                   98 – 86%

                                   -   dobry                                                                85– 71%

                                   -   dostateczny                                                     70 - 51%

                                   -   dopuszczający                                                 50 - 30%

                                   -   niedostateczny                                                29 -    0%

 

15) W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża

się wymagania w następujący sposób:

-    przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów dyslektycznych nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi, ocenia błędy językowe oraz stylistyczne. Ocenie nie podlegają błędy ortograficzne ;

-   przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów posiadających opinię poradni o dysgrafii nie bierze się pod uwagę czytelności i estetyki pisma;

-   niektóre formy sprawdzianów pisemnych mogą być zastąpione wypowiedzią ustną;

-   uczeń ma prawo do  chwili zastanowienia się w trakcie udzielania dłuższych wypowiedzi ustnych           ( efekt tzw. „pustki w głowie” );

-    uczeń jest zwolniony z głośnego czytania w klasie ( za wyjątkiem własnej pracy domowej).

 

16)  Sposoby informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych i ocenianiu:

- na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,

- wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie internetowej szkoły,

- oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria,

- sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

17)  Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):

- wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,

- o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań,

- rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego dziecka,

- informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie     z procedurą WSO.

 

18) Wymagania edukacyjne na poszczególne ocen:

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: - przyporządkować epoce nazwiska pisarzy wskazanych          w podstawie programowej oraz wymienić ich dzieła, -  przyporządkować autorowi/autorom tytuły utworów literackich wskazanych w podstawie programowej, utworom zaś głównych bohaterów,                    -   określić przybliżone ramy chronologiczne epoki literackiej, -   objaśnić znaczenie nazw epok literackich, -   odróżnić od siebie tekst liryczny, epicki i dramatyczny, -   wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych epok gatunków literackich, -  nazwać najważniejsze hasła programowe, prądy umysłowe i filozoficzne oraz kierunki artystyczne omawianych epok; wskazać ich cechy, - wskazać w dziełach literackich wymienionych w podstawie programowej realizację poszczególnych haseł i prądów, -   streścić główne wątki utworów wskazanych w podstawie programowej, - scharakteryzować głównych bohaterów literackich utworów epickich                              i dramatycznych wskazanych w podstawie programowej, -   rozpoznać najważniejsze środki i zabiegi stylistyczne w utworach literackich danych epok, - zanalizować utwory wskazane w podstawie programowej, uwzględniając najważniejsze kategorie opisu takie jak: podmiot, adresat liryczny, narrator, świat przedstawiony i posługując się podstawową terminologią teoretycznoliteracką,                       -   określić tematykę utworów literackich wskazanych w podstawie programowej, -   wskazać                     w tekście literackim najważniejsze środki językowe służące przekonywaniu, -   objaśnić istotę intencji komunikacyjnej, - rozpoznać intencję komunikacyjną wyrażoną wprost w tekście nieliterackim            (w wypowiedziach potocznych), -   sformułować najważniejsze zasady etykiety językowej,                       -   odtworzyć informacje sformułowane wprost, -   odtworzyć sens fragmentów (zdań, grup zdań, akapitów), -   wyodrębnić główną myśl całego tekstu, -   posługiwać się komunikatywnym językiem    w mowie i w piśmie, -   wypowiadać się na zadany temat w sposób świadczący o zrozumieniu tematu, -   wybrać teksty literackie służące realizacji wybranego tematu, -   odnieść się w wypowiedzi do tekstów literackich, -   samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy, - zrealizować przynajmniej połowę obowiązkowych zadań klasowych i domowych przewidzianych przez nauczyciela. (Uczeń dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie podstawy programowej, ale robi to w sposób bierny – przy rozwiązywaniu problemów potrzebuje on pomocy nauczyciela.)

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczająca, a ponadto potrafi: -   wskazać podstawowe cechy wszystkich omawianych gatunków literackich, -   powiązać fakty literackie              z istotnymi wydarzeniami historycznymi, -   rozpoznać cechy charakterystyczne epoki literackiej,            -   zinterpretować metaforyczne tytuły i podtytuły utworów, -  opisać motywy i tematy literackie odwołując się do omówionych utworów, np.: miłość, natura, wędrówka (pielgrzymka), tęsknota za ojczyzną, relacje człowieka z Bogiem, bunt, koncepcja odzyskania niepodległości, obraz i ocena polskiego społeczeństwa (charakterystyka klas społecznych), rewolucja, -  scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów literackich,                                 -    scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach literackich, -  wykorzystać podstawowe konteksty do analizy i interpretacji utworów literackich (np. kontekst biograficzny lub historyczny), -   określić tematykę wszystkich omawianych utworów literackich, -   określić funkcję środków językowych w tekście retorycznym, - wskazać kilka charakterystycznych cech języka wybranej grupy językowej (np. młodzieży), dostrzegając jego swoistość w stosunku do odmiany ogólnej, - rozpoznać w wypowiedziach bohaterów literackich intencję komunikacyjną wyrażoną wprost oraz nie wprost, -   sformułować tezę tekstu lub fragmenty tekstu, -   podać argumenty na rzecz tezy, -   odróżnić argumenty od przykładów oraz tezę od hipotezy, -   rozpoznać relacje kompozycyjne między poszczególnymi fragmentami (akapitami testu), -   oddzielić informacje od opinii, -   wskazać przyczynę i skutki, -    formułować wnioski interpretacyjne oparte na samodzielnej analizie tekstu, -    posługiwać się cytatami w funkcji argumentacyjnej, -  posługiwać się ogólnie poprawną polszczyzną (fleksja, leksyka, frazeologia, składnia), -    zabrać głos w dyskusji, -    wykonać bez pomocy nauczyciela większość zadań realizowanych na zajęciach. (Uczeń dysponuje minimalną wiedzą oraz umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej i potrafi je poprawnie wykorzystywać).

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto potrafi: -  wskazać związki między literaturą a historią, kulturą, sztuką i filozofią omawianych epok, -   wymienić głównych twórców kultury (nauki, sztuki, filozofii) omawianych epok i ich dzieła, -  porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w danych epokach literackich, -  rozpoznać fonetyczne, leksykalne, składniowe i semantyczne środki artystycznego wyrazu w tekstach literackich oraz określić ich funkcje, -  wskazać dominantę kompozycyjną i stylistyczną oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego, -   określić przynależność utworu lirycznego do określonego typu liryki, -   scharakteryzować program ideowy i artystyczny poszczególnych epok,        -   ocenić postawy bohaterów literackich, -   rozpoznać i nazwać sposób argumentacji zastosowany        w dyskusji, - wskazać najważniejsze cechy, zarówno leksykalne jak i składniowe, tekstów publicystycznych, potocznych i naukowych (popularnonaukowych), -   rozpoznać i określić typ nadawcy i adresata tekstu, -   rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka tekstu, -   nazwać środki językowe i określić ich funkcje w tekście, -   wskazać cechy gatunkowe tekstu, -   selekcjonować materiał, przywoływać tylko informacje istotne z punktu widzenie tematu, -   posługiwać się terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz językoznawczą, -   sformułować hipotezę badawczą w odniesieniu do tematu, -   podsumować rozważania (uogólnić wnioski wynikające                      z analizy i interpretacji tekstu), -   posługiwać się poprawną polszczyzną (w zakresie fleksji, leksyki, frazeologii, składni), -   przestrzegać zasad etykiety językowej podczas rozmowy, dyskusji, negocjacji,  - zająć i uzasadnić swoje stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, kontekstu, lub wiedzy o epoce, -   aktywnie uczestniczyć w większości lekcji. (Uczeń opanował większość wiedzy oraz umiejętności zawartych w podstawie programowej i w sposób poprawny się nimi posługuje).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto potrafi: -   omówić przemiany gatunkowe, -   wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich, -   porównać sposoby realizacji tego samego motywu (toposu) w różnych tekstach literackich, - zinterpretować  dzieło literackie w samodzielnie dobranym kontekście                           (np. filozoficznym, historycznym, historycznoliterackim, kulturowym), -  dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią historyczno-                                               i teoretycznoliteracką, - rozpoznawać przenośne znaczenia (metaforyczne, symboliczne, paraboliczne, alegoryczne), -  dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki, ze wskazaniem funkcji środków wyrazu specyficznych dla danej dziedziny, -  rozpoznać elementy różnych wzorców stylistycznych, -    określić funkcje środków poetyckich w kreowaniu świata                                       w tekście literackim, - zastosować wszelkie wymienione wyżej umiejętności w zakresie analizy tekstów naukowych i filozoficznych, -    podporządkować kompozycję wypowiedzi własnemu zamysłowi interpretacyjnemu, -    skutecznie unikać szablonów i schematów językowych,                                -    posługiwać się bogatym słownictwem i bogata składnią, - samodzielnie gromadzić, porządkować               i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiały z różnych źródeł dotyczące literatury, filmu i innych dziedzin sztuki. (Uczeń opanował w pełni wiedzę i umiejętności określone          w podstawie programowej i sprawnie, poprawnie oraz kreatywnie się nimi posługuje).

Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

 - swobodnie posługuje się zdobytymi do tej pory wiadomościami,

- wykorzystuje  wiedzę humanistyczną  do współtworzenia życia kulturalnego szkoły ( organizacja wydarzeń artystyczno- kulturalnych),

- dba o samodzielny i twórczy rozwój swoich uzdolnień,

- może  osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach.     

                                                                                                                     

                                                                                                   Olga Andrzejewska                                                                                                                                             

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć